Radončić ministar bezbjednosti BiH

Na sastanku Socijaldemokratske partije (SDP) i Saveza za bolju budućnost BiH (SBB BiH), koji je danas održan u centrali SDP-a u Sarajevu, dogovoreno je razrješavanje dužnosti ministara iz Stranke demokratske akcije (SDA) na svim nivoima. Njihove pozicije u Vijeću ministara na poziciji ministra bezbjednosti i zamjenika ministra finansija pripašće SBB BiH.

Fahrudin Radončić je rekao da su na sastanku razgovarali o tome kako otvoriti proces da do 2014. godine BiH uđe u NATO.

buka.ba

Comments

  1. Slavko Peroviću, svaka ti je sveta!

  2. Regionalna mafija. Najgore je što nijesu ni toliko matori, biološki imaju vremena da zarate još jednom i opet se ljube kao mirotvorci za 15-20 godina.
    Jodido.

  3. Angus Young says:

    Smradončić…

  4. Colpo d occhio says:

    Pazite kako se usluzava Region opet i opet predvodjen kriminalcima. Cane, Milo i Ana finansirali su Nikolica, Radoncic, Milov partner moguci vlasnik Pobjede, ministar policije BIH (uplasen svjedocenja profesionalnog ubice koji je u zatvoru, Zijada Turkovica i njegove zene, Fahrudinove bivse sekretarice, o narucivanju ubistava znamenitih Bosanaca i Crnogoraca), a u Crnoj Gori koalicija DPS-SNP, ponovno udruzivanje nekada razdruzene kriminalno-interesne grupe, Milo Predsjednik, imunitet opet, Milic premijer, a Putin nalozio Nikolicu ponovno stvaranje zajednice Srbija-Crna Gora. Eto, to vam je to dragi moji.

    • Angus Young says:

      ” Sa druge strane Milo Đukanović je i najveći velikosrpski agent koji je ikad djelovao u Crnoj Gori i on radi na njenom uništavanju. Američki je cilj da, pored Velike Albanije, koju su već stvorili osamostaljenjem Kosova, realizuju kao protivtežu Albancima i Veliku Srbiju, do duše skraćenu za hrvatske teritorije koje je Milošević bio okupirao, ali će takva Srbija ipak biti velika i Milošević će se i u grobu osjećati kao pobjednik. U takvu Veliku Srbiju ući će BiH, Makedonija i Crna Gora kao nadoknada Beogradu za vječno izgubljeno Kosovo, to je jedan od američkih ciljeva na ovom području. Naravno, takva Velika Srbija, upravo kao i Velika Albanija, američkom voljom mogu da budu gurnute u nove ratove kad god to Vašington poželi, a željeće!”

      Slavko Perovic

      • Colpo d occhio says:

        Eto bas tako kako veli Slavko. Samo mislim da su tu vise prsti Moskve umijesani ovog puta nego Washingtona.

  5. Josh jednan nash u vrhu kod njih.

  6. Colpo d occhio says:

    Da Slavko Perovic je imao sve pravo. Ali sve. Kao i Ratko Knezevic. Jedina dva covjek akoja su stalno pricala istinu, nazalost. Za razliku od Medojevica, malog placenika Mise Beka.

  7. Colpo d occhio says:

    A zasto ne Angus? Niko vise nije uradio od njega, Knezevica, na padu Milove imperije. Pa ni Slavko, na neki nacin. Budimo realni, moze nam biti drag ili mrzan covjek, no fakat je fakat. Pa vidis da se oni ne mogu iskobeljati iz njegovih optuzbi evo deset i kusur godina?

  8. AVAZNA

    Nije ovo samo CIA, no dodatno muti NATO,
    kad Fahrudin pendrek uzme, biće tamo prpa bato.
    Iz Berana krenuo je, dok Ivangrad još je bio,
    šućur Bogu i Allahu, je li tada san taj snio.
    Koliko je šeher Bosne, graditelja boljeg nema,
    Crnoj Gori rodnoj grudi, donatorstvo sada sprema.
    Izgradiće “Noćni avaz”, jer za “Dnevni” nema volje,
    u to doba “biznismeni”, snalaze se mnogo bolje.
    Svijetlo im dnevno smeta, a vid dobar ka’ u sove,
    oči su im izbečene, od brojanja krupne love.
    Volio bih kad bi dao, Darinkinom Marku para,
    da sa bratom Šemsudinom, on prestane da nas smara …….

  9. Tako nakon “crveno-zelene” koalicije, na vlasti sada imamo koaliciju “bjelosvjetskog hohštaplera koji se krije u tornju i obećava 14 traka puta ka centru Sarajeva”, kako je Lagumdžija nazvao Radončića na posljednjem predizbornom skupu 2010., i “šefa krnjeg SDP-a i vođe Alijanse za potjere”, kako su Lagumdžiju ranije nerijetko “častili” Radončić i novinari Radončićevog “Dnevnog avaza”.

    http://www.klix.ba/vijesti/bih/fahrudin-radoncic-postaje-ministar-sigurnosti-bih/120601071#

  10. Kuku tebi Bosno na danasnji dan! Sto ce Seki krenvi u odlucnu borbu protiv terorizma mafije jedinog konkurenta!!

  11. Zašto je ovo vijest? Bosna neka se sama bavi svojim problemima i svojim tajkunima, a mi treba da se bavimo svojim.

  12. Eh, kad sam ja znao da ce sfrj da se raspadne vi ste josh igrali krpenjecom po cemovskom.

  13. Strpite se malkice – Smradonccic je previsoko uzletio, ne znate vi ssta su sarajevski jalijassi. Gusinje je njima zagarantovano zadnja stanica ubrzo

    • Mi zname sta su sarajevska jalija, ne vide dalje od carsije, ali vi ne znate sta je tradicionalna bosanska glupost. Radoncic zna.

      • E jest genije taj bivpi karikaturista i izvrssni komunisitccki sekretar! Kome to priccas. Da mu nije bilo Alije umro bi od gladi. A ne avetaj, ba, i sa tim stereotipom o bosanskoj tradicionalnoj gluposti.

      • miro,

        budite pametni (kao sto ja nisam), pa ignorisite PWS-a, to vam je random bullshit generator, puca nasumicno na sve strane, pa koga zakaci.

      • …i znao je sve o raspadu SFRJ dok smo se mi igrali krpenjačom :))
        Dok smo mi prešli na polufudbal, on je predvidio i raspad eurozone.
        A kad smo konačno dobili pravi kožni fudbal, već je predvidio toplotnu smrt svemira usled ireverzibilne entropije.

        Opak lik ovaj PWS, do jaja opak :)

  14. Radoncic ministar bezbjednosti BiH – Pravi covjek, na pravom mjestu.Naravno, sa aspekta buducih “integracija”!

  15. sho se,ba, ljutish, Nedicu?! kontrolishi se! ja sam lijepo reka da znam shta je sarajevska jalija, to ne vidi dalje od svog nosa. svima nama je poznata tracionalna bosanska glupost. ako ja grijeshim ne grijeshe hiljade viceva o hasu i husu. ko je zaboravio, DAN ima u svakom (internetskom) izdanju stare i nove. to je brend. zasto je Balija Izetbegovic porijeklom sa Ade Ciganlije, uvezao Radoncica iz Titograda u Sarajevo? da se stvari ne izmaknu kontroli, nego da sve ide kako je dogovoreno. i Bosanci su ga olako progutali, mislim Radoncica. shta je karakteristicno za Radocica? on je mogao napraviti toranj u Titogradu ili Ivangradu, ali bi ga mogao napravit al’ na Q ali je on kao poslovan chojak znao da je prva stvar u biznisu Lokejsh'n, lokejsh'n, lokjesh'n – Lokacija, lokacija, lokacija! novac za svoje poslovno carstvo je napravio pozjamljujuci od Miloshevicevih biznismena, i tako posato najuticajni chojek Federacije BiH ( bez Republika) i sve to ni jednom jedinom Bosancu nije bilo sumnjivo. u chemu grijeshim kad pishem o tradicionalnoj bosanskoj gluposti?

  16. ma jok, CYA-lis, ne da vrijedjam nego htjedoh reci dok ste vi bili djeca i sisasli prst ja sam bio svjedok i aktivni ucesnik raspadanja drzave. kad ste vi sa prsta preshli na cigare ja sam vec bio na Zapadu. ja to onako figurativno da bih pokazao razliku godinama, bez zadnje misli.

  17. Nema cekanja. Budi logican, nemoj da si nelogican. Cinjenica da poznajes posljedice raspada sfrj a ne i razloge raspada svrstava te u grupu forumasha mladje dobi. A to da i jedan i drugi rasipamo znanje na forumima ne svrstava nas u neke znalce znanja. Znaci neke stvari znamo samo pukim prisustvovanjem ja procesima koji su uzrokovali raspad a ti posjedicama raspada. Nije teshko, a?

  18. Iz Oslobođenja 4. i 5. juna 2012.

    10 KOMENTARI ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012. OSLOBO\ENJE

    Veliki vođa i moralni kepec

    Vildana Selimbegović

    Ne znam, zaista, koliko će
    vremena proteći dok i
    Evropljani ne ažuriraju
    svoje crne liste, no nema
    nikakve sumnje da će
    Keljmendi skupa sa svojom
    razgranatom mrežom
    poslovnih i političkih
    prijatelja dobiti i zasluženo
    mjesto na združenoj
    američko-evropskoj listi
    organiziranih kriminalaca.
    U mreži Keljmendijevih
    jataka, Fahrudin Radončić
    ima nesumnjiv značaj. Ne
    kriju to ni on, ni Keljmendi
    Pri je ra vno sedam dana,
    na ovom is tom mjes tu
    iza šao je moj tek st Ke –
    ljmendi, ministar sigurnosti.
    Po nedjeljak, utorak, srijeda…
    telefon mi nije prestajao
    zvoniti. Sve same čestitke za tekst.
    A on da je osva nuo pe tak i Bo –
    sna i Hercegovina je počela da živi
    pa sus po pa sus mo je pri če.
    Prvo je, ne gdje oko po dne va,
    Zlat ko Lagumdžija, u svim svojim
    kapacitetima – doktorskim,
    predsjedničkim, dopredsjedni-
    čkim, ministarskim – na velika
    zvona objavio spora zum SDP-a
    BiH sa Fa hrudinom Radonči-
    ćem i nje go vim SBB-om. Već
    pred džumu Lagumdžija je Radonč
    ića promovirao u novog
    ministra sigurnosti.
    A ka ko je u Sje di nje nim Ame –
    ri čkim Drža va ma red i obi čaj da
    političari ra no ustaju i još ra nije
    idu na po sao, ne ka ko u vri je me
    kad se na rod počeo ra zilaziti iz
    Begove džamije, sumira ju ći utiske,
    Ba rack Oba ma je u svom
    Ovalnom uredu presavijao tabak:
    valjalo je dopuniti crnu listu. Te –
    škom mu kom, jer Ame ri ci je – ka –
    ko god to ko me zvu ča lo – Bo sna
    i Her ce go vi na još na srcu, sku pa
    s Daytonom i Srebrenicom, Obama
    je šar nuo i do ma će dvi je
    adrese. Je dnu u Edhema Eke
    Džu bu ra na bro ju 20 i dru gu u
    Ve li koj ale ji na bro ju 2. Obje su,
    pi še Oba ma, na Ili dži i na obje –
    ma bora vi Na ser Ke ljmendi. Fascinantni
    su ti Ameri kanci! Kod
    njih i pred sje dnik drža ve ima
    vre me na za građani na BiH! Oba –
    ma zna ne sa mo ili džan ske adre –
    se Na sera Ke ljmendija već i čime
    se Ke ljmen di ba vi: smjes tio ga je
    na prvo mjes to evrop skih nar kobosova,
    ra me uz ra me sa lideri –
    ma narko-kartela u Afga nistanu
    i Me ksiku. I svojim potpisom
    zamrznuo mu imovinu na teri tori
    ju SAD-a.
    Ne znam, za is ta, ko li ko će vre –
    mena proteći dok i Evro pljani ne
    ažuri ra ju svoje crne liste, no nema
    ni ka kve su mnje da će Ke –
    ljmen di sku pa sa svo jom raz –
    grana tom mrežom poslovnih i
    političkih prija telja dobiti i zaslu-
    ženo mjesto na zdru ženoj ameri
    čko-evropskoj listi orga nizira –
    nih krimina laca. U mreži Ke –
    ljmendijevih ja taka, Fa hrudin
    Radončić ima nesumnjiv značaj.
    Ne kri ju to ni on, ni Ke ljmen di.
    Ne kri je to uos ta lom ni Zi jad
    Turković, prvooptuženi za zločina
    čku udru gu ko joj se na te ret
    stav ljaju silna ubojstva i enormne
    količine trgovane droge. Taj je
    Turković od svih silnih tačaka optuž
    nice priznao samo jednu: poku
    šaj ubojstva Na sera Ke ljmendija.
    Za nimljivo: i svjedok Ke –
    ljmendi i optuženi Turković, kao
    za je dni čku – da ne ka žem do dir –
    nu tačku, na vode Radončića.
    Ne, ne ću sa da ši ri ti pri ču i pod –
    sjećati na ubistvo Ramiza Delali
    ća i sve one tvrdnje o al ban skim
    kana lima droge o kojima je ]elo
    nemilice pričao vidovito prori
    čući vlastitu smrt. Vra tit ću se po li ti ci i La –
    gu mdži ji nom kan di –
    datu za ministra sigurnos
    ti. To je, da kle, onaj
    is ti Ra don čić o ko me je ovaj is ti
    Lagumdžija u moj diktafon, prije
    nekoliko godina, govorio kao
    o re ketašu i ma fija šu, moralnom
    i ljudskom kepecu, koji “u velikoj
    mje ri ži vi od stra ha svo jih žrta va.
    Na žalost, veliki broj ljudi se povlač
    i pred medijskom torturom
    jednog beskrupuloznog uljeza u
    na še društvo. Njegova imperi ja
    la ži i zla je nas ta la, u ve li koj mje –
    ri, na ku kavičluku i podaničkom
    mentalitetu na še kvazielite koja
    je spre mna da za mrvi cu dne vne
    slave čini kompromise i pona ša
    se ta ko što ide krmku niz dla ku.
    Ali, na žalost, po tog iskompleksira
    nog Radovana Trećeg sve je
    ma nje ljudi fascinira no njegovom
    lažnom veličinom i prijetnja
    ma, a sve je vi še lju di ko ji
    uviđaju nje gov strah i ne moć. On
    i dio njegove poro dice poku šavaju
    da liječe svoje frustracije preko
    na ših leđa.(…) Ve li ki broj lju –
    di se ra ni je po vla čio, ali ohra bru –
    je či nje ni ca da je u po slje dnje vri –
    jeme sve više ljudi ra zličitih profila
    – od privrednika, preko novina
    ra, do političara i intelektualaca
    – ko ji ne pris ta ju na di kta tu ru
    i teror novokomponovanog tigra
    od papira.” (Dani, 493) Tako je govorio opozicionar
    i socijaldemokrata
    Lagumdžija, na širo ko elabori
    ra ju ći tezu Radonči-
    ćeve medijske potpore ra spadu
    države Bosne i Hercegovine, u
    ko joj je naš do ktor pre po znao
    “rukopis predratnog KOS-a” da
    bi na kra ju izba cio dva za klju čka:
    “prvi – njegova (Radončićeva;
    op. aut) nenormalna potreba da
    kre ira vlast po svo joj mje ri ima je –
    dnu na mje ru, da po sva ku ci je –
    nu za šti ti svo ju, na ra tu su mnji –
    vo ste če nu imo vi nu i dru gi – ko
    god mu se su prot sta vio, ča sno je
    preživio”.

    Šta se do go di lo u među vre –
    me nu? Od pet ka do da nas na –
    slušala sam se svakoja kih obja-
    šnjen ja. No, pri zna jem da mi je
    uistinu teško povjero vati da je Lagumdž
    ija zaista pristao na crtanje
    granica trećeg entiteta, samo
    za to da bi dao svoj do pri nos
    akciji spašavanja Radončićeve i
    Ke ljmendijeve stečene imovine?!
    Te ška srca pri zna jem da mi
    dvije i po decenije novinarskog
    ra da nisu pomogle da shvatim
    ka ko je to u čet vrtak La gu mdži –
    jin pro blem sa SDA bio bu džet,
    a već u pe tak bu džet je pres tao
    biti problem i socijaldemokrata
    Lagumdžija se odlučio da SDA
    zalijepi etiketu ra dikala. Pa onda
    umjes to ra di ka la iz SDA, za par –
    tnera odabere daleko ra dikalniji
    SBB?! Ra don čić je i od Ti hi ća i
    od Izetbegovića branio kojekakve
    mevlide ja šare vi će, tvrdeći usput
    kako njih dvojica nisu nikakvi Bo-
    šnja ci ni mu slima ni. No, zato
    ni kad ni je krio da je Ke ljmen di
    Bo šnjak po nje go voj mje ri, a ve –
    ha bije mu slima ni kakvim ih on
    želi i zamišlja.
    Vratimo se Obami i njegovoj
    crnoj lis ti. Ka da je u pe tak, ne gdje
    po isteku ameri čke ikindije, cijela
    pla ne ta sa zna la da je Na ser Ke –
    ljmendi opasan krimina lac i istovremeno
    građanin BiH, moralni
    ke pec je ve li kom vođi nu dio
    koalicioni spora zum za izbore
    2014. Njega zanima Predsjedni-
    štvo BiH, a Lagumdžiji je velikoduš
    no prepustio mjesto predsjedatelja
    Vi jeća ministara?! Ta ko
    tvrde Radončićevi prija telji i ujedno
    se zaklinju cijelim poro dicama
    da mu ni su to li ko blis ki da s
    njim idu na Ke ljmendijeve žurke,
    na je dnu od onih Oba mi nih
    adresa. Lagumdžijini prija telji
    pak ka žu da se pred sje dnik od ja –
    cije u petak intenzivno bavi novonastalom
    situacijom. U SDP-u,
    vele oni, nema nikakvih dilema:
    oni su za re for me, BiH u NA TOu
    i Evrop skoj uni ji. No, ne umi –
    ju mi obja sni ti ka ko se u to ukla –
    pa Radončić i njegov prija telj
    Ke ljmendi, pa u nedostatku argumena
    ta posežu za mojim vidovitim
    tekstom. Ne, ni je Oslo bođenje
    otvori lo ru briku Vildana
    gle da u ka ši ke. Baš
    kao što ni ko u ovoj ze –
    mlji ni je bog zna ka ko izne nađen
    Obaminom listom. Predsjednik
    SAD-a sa mo je ozva ni čio ono što
    sve policije – kako doma će tako
    i re gi onal ne i evrop ske, a evo
    ispostavilo se i ameri čke, već
    godina ma znaju. Ov dje je problem
    ne što dru go: ho će li se
    BiH bori ti protiv kriminalne po-
    šas ti ili će je pro mo vi ra ti u vlas –
    ti? Ka da će, što bi re kli stran ci,
    doma ći političari pruzeti odgovor
    nost i kre nu ti u obra čun sa or –
    ga nizira nim krimina lom i njegovim
    ja ta ci ma? Ta vrsta od go –
    vor nos ti u ovom je ča su po sve
    prebačena na Lagumdžijina ple-
    ća. Oba ma mu je sil no po mo gao
    i taj izbor posve pojednostavio:
    veliki vođa zapravo već na re dnih
    dana ima priliku da se odre di –
    za ili protiv narko-kartela. Od
    njegove odluke ne ovisi samo
    rej ting SDP-a na lo kal nim ili ne –
    kim budućim izbori ma. Od te
    odlu ke ovi si ho će li BiH os ta ti
    crna ru pa re zervira na za Radonč
    ićevu budućnost ili će ov –
    dašnja djeca dobiti priliku za
    vlastitu budućnost. Bez stra ha da
    će i sama završiti na kojekakvim
    crnim listama.

    ŠTA JE KELJMENDI
    RADONČIĆU
    Keljmendi je prvi evropski narko-bos
    na crnoj listi SAD-a, a izvori iz
    Interpola tvrde da su i Darko [arić
    i ostali kriminalci iz regiona za
    njega tek igrači malog kalibra

    “Vi di te, go di na ma je po li ci ja
    pratila stvarno pogrešne ljude.
    Mo žda je taj nesretni Ke ljmendi
    si tni kri mi na lac, ali ne ko se pa –
    metno sjetio da prije dvije godine
    prisluškivače okrene i ka drugo
    me i ta ko je uhva ćen Tur ko –
    vić.” Ovako je Fa hrudin Radon-
    čić – utemeljitelj Avaza, osnivač
    SBB-a, a zahvaljuju ći Zlat ku Lagumdž
    iji, lideru SDP-a, budući
    ministar sigurnosti BiH – govorio
    u sep tem bru pro šle go di ne za
    ma ga zin Start.

    Vođe narko-kartela
    “Taj nesretni Ke ljmendi” i “sitni
    krimina lac”, od pet ka, prvog
    ju na, na la zi se na ame ri čkoj
    crnoj lis ti, ko ju je po tpi sao pred –
    sjednik Ba rack Obama. Na ovoj
    lis ti naj ve ćih nar ko-bo so va u
    svi je tu do sa da je bi lo 97 oso ba,
    a, uz Ke ljmendija, dodati su još
    Ho ze Antonio So to, zvani El Ti –
    gre, vođa narko-kartela Si na loa
    u Me ksi ku (umi je šan je u kri ju –
    mčare nje stotina kilograma droge
    i po ve zan s broj nim ubis tvi ma
    u Ka liforniji i Me ksiku) i Afga nista
    nac Sa id Ve zir [ar, ko ji je u fe –
    bruaru ove godine rangiran kao
    druga najvažnija ličnost u afga –
    nistanskoj industriji droge. Ni je
    ma la stvar na ći se na ova kvoj lis –
    ti, uz ta ko opa sna svjet ska ime –
    na, po go to vo ako se zna da je Ke –
    ljmen di prvi evrop ski nar ko-bos
    na toj lis ti, a izvo ri iz In ter po la
    tvrde da su i Dar ko [a rić i os ta li
    kriminalci iz re giona za njega tek
    igra či ma log kalibra.
    To što je Ke ljmen di već pod
    sankcija ma SAD-a teško da će
    na štetiti ovom narko-bosu koga
    je In terpol još prije nekoliko godi
    na ozna čio kao vođu je dne od
    na jo pa sni jih (međuna ro dnih)
    orga nizira nih kriminalnih grupa
    koje se bave ilegalnom trgovinom
    narkoticima, ciga re tama, kriju –
    mčare njem, iznu dama, ubistvima,
    ugro ža va njem si gur nos ti,
    pranjem novca, utajom pore za,
    trgo vi nom lju di ma… Jer, on u
    re gi onu (pri je sve ga u BiH i Crnoj
    Go ri) ima po dršku ra znih slu žbi,
    medija, i, na žalost, političara.
    Na ime, na kon što je iz vje štaj o
    Ke ljmen di ju pre zen ti ran u Li –
    onu bila je dogovore na zajedni-
    čka akcija policija u re gionu, koji
    ma su se pri dru ži le i ne ke
    evropske i međunaro dne agenci
    je za bor bu pro tiv or ga ni zi ra –
    nog kri mi na la, no je dan od uče –
    sni ka je i iz vje štaj i sve ono što je
    dogovore no prenio Radončiću,
    prije nego što je ijedna policijska
    agen ci ja oba vi je šte na o to me.
    Usli je dio je niz do bro osmi šlje –
    nih afera, re alizira nih preko Avaza,
    na kon če ga je do go vor iz Li –
    ona skoro pa potpuno spri ječen
    ta ko da Ke ljmen di u BiH do sa –
    da nije procesuiran. Iz istraga koje

    su do sa da pro cu ri le u ja –
    vnost, vi še je no ja sno da Ke –
    ljmendija i Radončića vežu ozbiljne
    po slo vne i sva ke dru ge ve ze.
    OHR i ambasade
    Uz Radončićevu izjavu s po-
    četka teksta, podsjetimo na to da
    je Ke ljmendi, pojavljuju ći se nedavno
    kao svjedok Tu žiteljstva
    BiH na suđenju Zi ja du Turkoviću
    i ostalima, re kao kako često ide u
    Avaz. O njihovom prija teljstvu je
    bio dobro informiran i Raffi Grego
    ri an, dok je u BiH bio prvi za –
    mjenik visokog predstavnika, zbog
    če ga je i do spio na Ava zo vu lis tu
    omraženih stra na ca, no nije ja sno
    da o prijedlogu Radončića za novog
    ministra sigurnosti (još) šute
    i ameri čka ambasada i OHR. Ako
    se Ra don čić, kao vla snik dne vne
    novine, mogao miješati u istrage
    In terpola protiv Ke ljmendija, pita
    nje je šta je sve u sta nju ura di ti
    kao ministar sigurnosti BiH? Po –
    sljedice neće osjetiti samo BiH.

    Dž. KARUP – DRUŠKO
    t
    Mile Lasi}, profesor evropskih integracija na Sveučilištu u Mostaru
    Glavna SDP-ova krivnja je stalna proizvodnja kriza, prekjučer
    u odnosima sa SNSD-om, jučer s HDZ-ovima, a danas sa SDA

    Radonči} je lisica u kokošinjcu

    • Ka kvo je Va še mi šljen je o Fa –
    hru di nu Ra don či }u kao no vom
    ko ali ci onom par tne ru SDP-a
    Zlat ka La gu mdži je?

    – Mo gu za mi sli ti dan ka da }e se o
    Fa hru di nu Ra don či }u, mo }nom
    bo šnja čkom taj ku nu, go vo ri ti na
    po sve dru gi na čin od odnje go va ne
    sli ke o se bi u vlas ti tim me di ji ma.
    “Ava zov šti na” je fe no men ko ji za slu –
    žu je po se bne stu di je, kao i nje zin
    proi zvod ko ji se zo ve “Fa hru din
    Ra don či}”, ma da ne ki mi sle da je on
    nje zin otac, no o to mu po to mu.
    Ima, za pra vo, ne ke pa kle ne lo gi ke
    i ko zmi čke pra ve dnos ti što }e gla –
    vni bo šnja čki etno-ka pi ta lis ta i me –
    dij ski mo gul zao kru ži ti svo ju vrto –
    gla vu ka ri je ru u drža vnoj stru ktu ri.
    Ta ko je ne ka ko sli čno po ku šao i Sil –
    vio Ber lus co ni pri kri ti tra go ve svo –
    je ga ne čo vje štva iz ra ni jih ži vo ta. Po –
    se bna je draž ovo ga de ala u to mu
    što mu ta kvo što na pla dnju nu di
    nje gov lju ti ne pri ja telj ili pri ja telj po
    po tre bi, la žni so ci jal de mo kra ta La –
    gu mdži ja. Tek s ti me je ka ri ka tu ral –
    nost ovog dvoj nog pa kta do ve de na
    do sa vršen stva. Ka da je La gu mdži –
    ja do vo dio ne pi sme nog Jer ku Li ja –
    no vi }a za mi nis tra po ljo pri vre de, u
    ko joj se di je le po ti ca ji i po ba bi i po
    stri če vi ma, Se nad Av di} je na pi sao
    u Slo bo dnoj Bo sni da je to is to kao
    pos ta vi ti li si cu za stra ža ra u ko ko –
    ši njac. Ta ko me ni ne ka ko iz gle da
    ova na ja va da čo vje ka umi je ša nog
    u mu tne po slo ve ra tnih pri va ti za ci –
    ja i va ra ka nja s bo šnja čkim po li ti –
    čkim prva ci ma pos ta vi na po zi ci ju
    ko ja bi tre ba la skrbi ti o si gur nos ti i
    pra vno drža vnos ti. S ti me se sla žu
    koc ki ce u or ve lov skoj BiH, a BiH se
    ra zot kri va kao us pje šna de mo kra –
    tu ra, ko joj su ra vne tek Bje lo ru si ja
    i Sje ver na Ko re ja. Ma ša la. Pi tam se
    sa mo za što sa da SDA i Ba kir Ize tbe –
    go vi} ne ka žu na ro du is ti nu o prvim
    Ra don či }e vim mi li ju ni ma.

  19. Nakon dvadeset mjeseci od posljednjih općih izbora u BiH, „crveno-zelena“ koalicija, savez pobjednika među najbrojnijim bosanskohercegovačkim narodom, više ne postoji. Stranka demokratske akcije kao, nazovimo je, drugoplasirana u neuspjelom braku iz uglavnom prizemnih interesa, je ostala dosljedna i, kako je nekoliko puta najavljeno iz njene centrale, nije podržala nacrt budžeta BiH za 2012. godinu, jer predviđeni iznos dovodi u pitanje funkcioniranje državnih institucija i proračunskih korisnika, te slabi poziciju države u odnosu na entitete. Socijaldemokratska partija BiH je odgovorila žestoko: predsjednik socijalista i aktuelni ministar vanjskih poslova, Zlatko Lagumdžija, je zatražio od premijera Vjekoslava Bevande da raspusti ministre iz SDA, u onim kantonima u kojima su dvije pomenute stranke dijelile vlast, predstavnici Stranke demokratske akcije su ekspresno degažirani u opoziciji, a nađena im je i zamjena, pa su nekakve principe saradnje potpisali SDP i Savez za bolju budućnost, stranka u vlasništvu medijskog magnata Fahrudina Radončića, budućeg ministra sigurnosti u Vijeću ministara.

    U Bosni i Hercegovini, kao u sjajnoj američkoj seriji Žica, obični gangsteri se od političara razlikuju po načinu odijevanja. Jednom od onih što ne preferiraju skupa odijela i umjesto sile argumenata koriste argument sile, mjesecima se već sudi pred Sudom BiH za niz krivičnih dijela: od pljačke preko trgovine drogom na veliko do ubojstava. Zijad Zika Turković nakon rata u BiH nije spadao, zapravo nije ga se takvim doživljavalo, u „elitu“ podzemlja. Njegovo ime po prvi put se u javnosti pominje tokom istrage o ubistvu Taiba Torlakovića, raznešenog bombom postavljenom pod luksuzni terenac kojim se vraćao sa nekog od mafijaških derneka. Nekoliko godina kasnije, nakon niza brutalnih likvidacija u krim miljeu, Turković se pokazao puno ozbiljnijim nego se činilo u početku. Danas je optužen za, pored ostaloga, organiziranje pljačke cargo centra na sarajevskom aerodromu, koju su izveli njegovi saradnici maskirani u pripadnike elitne policije SIPA; niz ubistava, među kojima i ono trudne kolumbijske državljanke, seriju priprema atentata i ozbiljan uvoz narkotika.

    Na jednom od ročišta na kojima se, inače, svjedoci protiv Turkovića i njegovih saradnika poput profesionalnog ubice iz Srbije Milenka Lakića Lakija, smjenjuju kao na traci, svjedočio je i Naser Keljmendi, misteriozni sarajevski hotelijer albanskog porijekla i najmanje dvojnog, crnogorskog i bh. državljanstva, sumnjičen za sve i svašta ali još uvijek neprocesuiran. E taj Naser Keljmendi je raskošnu sinovljevu svadbu organizirao u Hotelu Radon Plaza u vlasništvu Fahrudina Radončića. On, Radončić, se pak vozi u blindiranom automobilu kojeg mu je poklonio – Naser Keljmendi. SIPA, ona policijska agencija u čijim uniformama su Turkovićevi vojnici odnijeli dva i pol miliona maraka u spektakularnoj pljački, istraživala je poslovne veze dvojca Keljmendi – Radončić i otkrila, pored ostaloga, da su u više navrata mijenjali nekretnine.

    “Eksplozija se desila u stanu zgrade preko puta moje. Poznato mi je da je Turković tu pravio nadogradnju i ta eksplozija je bila namijenjena meni“, izjavio je na Sudu BiH Naser Keljmendi koji, a prema izvještaju State Departmenta, predstavlja opasnost za SAD i sva imovina u Americi mu je blokirana! „Za to je kriv Fahrudin Radončić. Žao mi je što sam prihvatio od Radončića da vam radim o glavi. Radončić je naručio i platio vašu likvidaciju zajedno sa vašim prijateljem Kalenderom i još nekima”, uzvratio mu je Turković!

    Fahrudin Radončić je, da sada ponovimo još jednom, ali naglas, novi partner Zlatka Lagumdžije i budući ministar sigurnosti BiH. Sve da mu je ostatak biografije kao kod Dalaj Lame, Radončić nigdje na ovom svijetu ne bi, bez ozbiljnog suočavanja sa optužbama i njihovog pobijanja, mogao dobiti priliku da upravlja ministarstvom pod kojim je, recimo, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA – ista ona SIPA koja je istraživala veze novog ministra sa različitim gangovima.

    No, sve što vrijedi u civilizaciji, u BiH ne važi, pa će, eto, i Lagumdžija poziciju prvog policajca dati onome koga je sam prije dvije godine nazivao mafijašem. I još će profitirati: kako SBB ima znatno manje zastupničkih mjesta od SDA, tako će u novoj koaliciji i SDP dobiti više ministara nego prije. Pitanje je samo na koji način: ostavkom vlada, one federalne i državne, koje će, zatim, sa istim mandatarima, ali novim ministrima biti nanovo sastavljane ili kroz suviše kompliciranu rekonstrukciju preko različitih parlamenata i drugih institucija vlasti. Šta god bilo, Lagumdžiji, pored već dobijene Dodikove, sada treba i podrška dva HDZ-a, što će, naravno, platiti uvođenjem tih stranaka u federalnu vlast, ali i nizom drugih ustupaka, među kojima je i formiranje treće (hrvatske) izborne jedinice na teritoriju na kojem Hrvati imaju značajnu većinu.

    Fahrudin Radončić, nekadašnji novinar zagrebačkog tjednika Danas i izvršni sekretar Gradskog komiteta Saveza komunista Titograda, u Sarajevu se pojavio početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, prodajući Sandžačke ćehaje, zbirku narodnih priča iz bošnjačke regije u pograničnom području Crne Gore i Srbije. Dvije decenije kasnije, malo mu, jako malo, nedostaje da zbilja postane ono za šta se odavno izdaje, opisujući samog sebe kao „Boga u Sarajevu“. Njegov ulazak u vlast kao i rekonstrukcija svih osim Vlade Republike Srpske – koja svakako ne radi ništa drugo nego ispunjava naloge direktora RS-a Milorada Dodika – konačno će potvrditi kako je bolno istinita otrcana tvrdnja da svaka država ima mafiju, a samo u BiH mafija ima državu. Ili, riječima Radončićevog prethodnika u Ministarstvu sigurnosti, Sadika Ahmetovića: „Ovo što se danas dešava je po definiciji posljednji stadij organiziranog kriminala kada mafija preuzima državu. Predsjednik SAD-a Barack Obama je potpisao ‘crnu listu’ na kojoj je Naser Keljmendi, a ta struktura ima svoju strukturu u BiH“. I to, čime se krug zatvara, zahvaljujući Zlatku Lagumdžiji, na čije ubistvo su prije desetak godina skoro otvoreno pozivale novine u vlasništvu – Fahrudina Radončića.

    http://lupiga.com/vijesti/index.php?id=6994

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.