Rudolf Rocker: Ideologija anarhizma

Anarhizam je određena struja društvene misli, čije pristalice zagovaraju ukidanje ekonomskih monopola i svih prinudnih političkih i socijalnih institucija unutar društva. Umesto kapitalističkog ekonomskog poretka, anarhisti bi omogućili slobodno udruživanje svih proizvodnih snaga na osnovu kooperativnog rada, koji bi za svoju jedinu svrhu imao zadovoljavanje neophodnih potreba svakog člana društva. Umesto sadašnjih nacionalnih država i njihove beživotne mašinerije političkih i birokratskih institucija, anarhisti žele federaciju slobodnih zajednica koje bi jedna s drugom bile vezane svojim ekonomskim i socijalnim interesima i koje bi svoje odnose uredile na osnovu uzajamnog dogovora i slobodnog ugovora.

Svako ko ozbiljno proučava ekonomski i politički razvoj sadašnjeg društvenog sistema priznaće da ovi ciljevi ne izviru iz utopijskih ideja nekolicine maštovitih inovatora, već su logični ishod detaljnog ispitivanja postojećih društvenih kontradikcija, koje se, sa svakom novom fazom postojećih društvenih odnosa, ispoljavaju sve jasnije i sa sve štetnijim posledicama po zdravlje. Savremeni monopolski kapitalizam i totalitarna država samo su poslednje faze razvoja koji nije mogao kulminirati na drugačiji način.

Zloslutni razvoj našeg današnjeg ekonomskog sistema, koji usmerava ogromnu akumulaciju društvenog bogatstva u ruke privilegovanih manjina i vrši konstantnu represiju nad širokim narodnim masama, utro je put i na sve moguće načine pomogao današnjoj političkoj i socijalnoj reakciji. On je žrtvovao opšte interese ljudskog društva privatnim interesima pojedinaca, i na taj način sistematski podrivao iskrene međuljudske odnose. Ljudi su zaboravili da industrija nije samoj sebi svrha, već bi trebalo da je puko sredstvo koje će čoveku obezbediti materijalnu osnovu za život i dostupnim učiniti blagodati više intelektualne kulture. Tamo gde je industrija sve, gde rad gubi svoju etičku važnost i čovek je ništa, tamo počinje carstvo bezobzirnog ekonomskog despotizma, čije funkcionisanje nije ništa manje užasno od funkcionisanja bilo kog političkog despotizma. Oni se uzajamno uvećavaju; napajajući se na istom izvoru.

Naš savremeni društveni sistem interno je podelio društveni organizam svake zemlje na neprijateljske klase, a eksterno je zajednički kulturni krug razbio u neprijateljske nacije; i klase i nacije se uzajamno sukobljavaju otvorenim antagonizmom, i svojim neprekidnim ratovanjem komunalni život drže u stalnom grču.

Dva svetska rata za pola veka i njihove strašne posledice, stalna opasnost od novih ratova, koja se danas nadvila nad svim narodima, samo su logične posledice ovog nepodnošljivog stanja koje jedino može da dovede do daljih univerzalnih katastrofa. Sama činjenica da je danas većina država primorana da troši veći deo svog godišnjeg prihoda na takozvanu nacionalnu bezbednost i likvidaciju starih ratnih dugova dokaz je neodrživosti postojećeg stanja; to bi svima trebalo da učini jasnim da je cena za navodnu zaštitu koju država pruža pojedincu plaćena preskupo.

Neprestano rastuća moć bezdušne političke birokratije koja od kolevke pa do groba nadgleda i bdi nad životom čoveka, stvara sve veće prepreke na putu saradnje među ljudima. Sistem koji u svakom činu svog postojanja žrtvuje dorobit velikog dela naroda, čitavih nacija, sebičnoj žudnji za moći i ekonomskim interesima uskih manjina nužno mora razgraditi društvene veze i dovesti do stalnog rata svih protiv svih. Ovaj sistem je podsticao jačanje velike intelektualne i socijalne reakcije koja danas svoj izraz nalazi u modernom fašizmu i ideji totalitarne države, daleko prevazilazeći opsednutost vlašću apsolutne monarhije iz minulih vekova i nastojeći da svaku sferu ljudske aktivnosti podvede pod kontrolu države. „Sve za državu; sve posredstvom države; ništa bez države!“ postao je lajtmotiv nove političke teologije koja ima razne sisteme crkvenog učenja – Bog je sve a čovek ništa, pa je za ovu modernu političku religiju država sve a građanin ništa. I baš kao što su reči „volja Božija“ korišćene da bi se opravdala volja privilegovanih kasta, tako se danas iza volje države kriju sebični interesi onih koji se smatraju pozvanim da tu volju interpretiraju na način koji im odgovara i da je narodu nametnu silom.

U savremenom anarhizmu imamo spoj dve velike struje koje su pre i posle Francuske revolucije pronašle izrazito karakteristični izraz u intelektualnom životu Evrope: socijalizam i liberalizam. Savremeni socijalizam je razvijen kada su delokovidi posmatrači društvenog života sve jasnije videli da politička ustrojstva i promene oblika vladavine nikada neće moći da dosegnu do korena velikog problema kog nazivamo društvenim pitanjem. Njegove pristalice su bile sasvim svesne da izjednačavanje društvenih i ekonomskih uslova u korist svih, uprkos najlepšim teorijskim postavkama, nije moguće sve dok su ljudi podeljeni u klase na osnovu toga da li poseduju imovinu ili ne, klase čija puka egzistencija unapred isključuje bilo koju pomisao na pravu zajednicu. I tako su došli do uverenja da zahtev za ostvarenjem društvene pravde postaje izvoljiv jedino eliminacijom ekonomskih monopola i zajedničkim vlasništvom nad sredstvima za proizvodnju, što je preduslov da bi društvo postalo prava zajednica, i ljudski rad više neće služiti ciljevima eksploatacije nego će obezbeđivati blagostanje za sve. Ali čim je socijalizam počeo da okuplja svoje snage i postaje pokret, odjednom su postale vidljive određene razlike u mišljenjima koje su plod uticaja društvenih sredina različitih zemalja. Činjenica je da je svaki politički koncept od teokratije do Cezarizma i diktature uticao na određene frakcije socijalističkog pokreta.

U međuvremenu, druge dve velike struje politčke misli, imale su odlučujući značaj za razvoj socijalističkih ideja: liberalizam, koji je snažano uticao na napredne umove anglosaksonskih zemalja, Holandije i Španje posebno, i demokratija u smilu koji je Ruso izložio u svom Društvenom ugovoru, i koja je svoje najuticajnije predstavnike našla u liderima francuskog jakobinizma. Dok je liberalizam u svojim društvenim teorijama krenuo od pojedinca i želeo da ograniči aktivnosti države na minimum, demokratija je zauzela stanovište apstraktnog kolektivnog koncepta, Rusoovu opštu volju, koju je nastojala da ustanovi u nacionalnoj državi. Liberalizam i demokratija su prevenstveno politički koncepti, i pošto većina njihovih originalnih pristalica jedva da je uzimala u obzir ekonomske prilike u društvu, dalji razvoj tih prilika praktično nije mogao biti usaglašen sa izvornim principima demokratije, a još manje sa izvornim principima liberalizma. Demokratija sa svojim motom jednakosti svih građana pred zakonom, i liberalizam sa svojim pravom čoveka nad sopstvenom ličnošću, doživeli su brodolom u susretu sa realnostima kapitalističke ekonomije. Sve dok milioni ljudskih bića u svakoj zemlji moraju da prodaju svoj rad maloj manjini vlasnika, i da tonu u najdublju bedu ukoliko ne mogu da nađu kupce, takozvana jednakost pred zakonom ostaje samo vrhunsko licemerje, pošto su zakone napisali oni koji su vlasnici društvenog bogatstva. Ali isto tako ne može se govoriti o pravu na sopstvenu ličnost, jer to pravo prestaje onda kada ste primorani da se povinujete tuđem ekonomskom diktatu ukoliko ne želite da gladujete.

Zajedno sa liberalizmom, anarhizam predstavlja ideju da sreća i prosperitet pojedinca moraju biti standard u svim društvenim pitanjima. I, zajedno sa velikim predstavnicima liberalne misli, takođe ima ideju ograničavanja funkcija vlade na minimum. Njegove pristalice su sledile ovu misao do svojih krajnjih konsekvenci, i žele da iz života društva eliminišu svaku instituciju političke moći. Kada Džeferson sažme osnovni koncept liberalizma rečima: „Najbolja je ona vlada koja najmanje vlada“, tad anarhisti sa Toroom kažu: „Najbolja je ona vlada koja uopšte ne vlada.“

Zajedno sa osnivačima socijalizma, anarhisti zahtevaju ukidanje ekonomskih monopola u svakom obliku i vidu i podržavaju zajedničko vlasništvo nad zemljom i svim drugim sredstvima za proizvodnju, čija upotreba mora biti dostupna svima bez razlika; pošto je ličnu i društvenu slobodu moguće zamisliti jedino na osnovu jednakih ekonomskih uslova za sve. Unutar samog socijalističkog pokreta anarhisti su zastupali gledište da borba protiv kapitalizma mora istovremeno biti borba protiv svih prinudnih institucija političke moći, jer u istoriji ekonomska eksploatacija je uvek išla ruku pod ruku sa političkom i društvenom represijom. Eksploatacija čoveka od strane čoveka i dominacija čoveka nad čovekom su neodvojive, i svaka od njih je uslov one druge.

Sve dok se unutar društva neprijateljski suočavaju grupe ljudi vlasnika i ne-vlasnika, država će biti neophodna vlasničkoj manjini za zaštitu njenih privilegija. Kada ovo stanje društvene nepravde nestane i ustupi mesto višem redu stvari, koji neće priznati posebna prava i koji će za svoju osnovnu prespostavku imati zajednicu društvenih interesa, vladanje ljudima moraće da ustupi mesto upravljanju ekonomskim i društvenim poslovima, ili, rečima Sen Simona: „Doći će vreme kada će isčeznuti umeće vladanja ljudima Novo umeće će zauzeti njegovo mesto, umeće upravljanja stvarima.“ U tom pogledu anarhizam se mora smatrati određenom vrstom dobrovoljnog socijalizma.

On takođe odbacuje teoriju koju zastupaju Marks i njegovi sledbenici da je država, u obliku proleterske diktature, neophodna prelazna faza do besklasnog društva, u kom će se država, nakon ukidanja svih klasnih sukoba i potom samih klasa, sama raspasti i nestati sa slike. I to zato što je ovaj koncept, koji potpuno brka pravu prirodu države i njen značaj u istoriji faktora političke moći, jedini logični ishod takozvanog ekonomskog materijalizma, koji u svim istorijskim fenomenima vidi samo neizbežne posledice načina proizvodnje datog vremena. Pod uticajem ove teorije ljudi su počeli da smatraju različite oblike države i svih drugih društvenih institucija za „pravnu i političku nadgradnju na ekonomskoj strukturi“ društva, i mislili su da su pronašli ključ za svaki istorijski proces. U realnosti svaki deo istorije nam pruža na hiljade primera načina na koje je vekovima sputavan ekonomski razvoj zemalja od strane države i njene politike moći.

Pre uspona crkvene monarhije, Španija je, idustrijski, bila najrazvijenija zemlja u Evropi i bila je na prvom mestu gotovo na svim poljima ekonomske proizvodnje. Ali vek kasnije nakon trijumfa hrišćanske monarhije veći deo njene industrije je nestao; ono što je ostalo od nje preživelo je isključivo u najjadnijem stanju. U većini industrija vratili su se najprimitivnijim načinima proizvodnje. Poljoprivreda je propala, kanali i plovni putevi su upropašćeni, a velika prostransva zemlje su pretvorena u pustinje. Raskošni apsolutizam u Evropi, sa svojim besmislenim „ekonomskim propisima“ i „Indutrijskim zakonima“, koji su oštro kažnjavali svako skretanje od propisanih načina proizvodnje i nisu dopuštali nikakve nove pronalaske, vekovima je u evropskim zemljama blokirao industrijski napredak i sprečavao njihov prirodni razvoj. Pa čak i sada nakon jezivih iskustava iz dva svetska rata, politika moći večih nacionalnih država se pokazuje kao najveća prepreka za rekonstituisanje evropske ekonomije.

U Rusiji, međutim, gde je stvarno sazrela takozvana diktatura proletarijata, žudnja određene partije za političkom moći sprečila je bilo kakavu pravu socijalističku reorganizaciju ekonomskog života i gurnula je zemlju u ropstvo ugnjetačkog državnog kapitlizma. Diktatura proletarijata, za koju naivne duše veruju da je neizbežna prelazna faza do pravog socijalizma, danas je izrasla u zastrašujući despotizam i novi imperijalizam, koji ni u čemu ne zaostaje za tiranijom fašističkih država. Tvrdnje da država mora nastaviti da postoji sve dok društvo više ne bude podeljeno na neprijateljske klase, u svetlu čitavog istorijskog iskustva, zvuče kao loš vic.

Svaki tip političke moći pretpostavlja određeni oblik ljudskog ropstva, za čije održavanje je i uspostavljena. Kao što spolja, to jest, u odnosu prema drugim državama država mora da stvori određene veštačke antagonizme da bi opravdala svoje postojanje, tako i interno cepanje društva u kaste, redove i klase suštinski je uslov njenog daljeg postojanja. Razvoj boljševičke birokratije u Rusiji pod navodnom diktaturom proletarijata – koja nikada nije bila ništa drugo nego diktatura male klike nad proletarijatom i čitavim ruskim narodom – samo je nova instanca starog istorijskog iskustva koje je ponovljeno bezbroj puta. Ta nova vladajuća klasa, koja danas velikom brzinom izrasta u novu aristokratiju, odvojena je od velikih masa ruskih seljaka i radnika onoliko jasno koliko su privilegovane kaste i klase u drugim zemljama odvojene od narodnih masa. I ta situacija postaje još nepodnošljivija kada despotska država negira nižim klasama pravo da se žale na postojeće uslove, tako da svakim protestom rizikuju svoje živote.

Ali čak i daleko veći stepen ekonomske jednakosti od onog koji postoji u Rusiji ne bi bio nikakav garant protiv političke i socijalne represije. Ekonomska jednakost sama po sebi nije društveno oslobođenje. Upravo je to ono što sve škole autoritarnog socijalizma nikada nisu shvatale. U zatvoru, u samostanu, ili u kasarni naćićete prilično visok stepen ekonomske jednakosti, pošto svi zatvorenici dobijaju isti smeštaj, istu hranu, istu uniformu, i iste zadatke. Drevna država Inka u Peruu i jezuitska država u Paragvaju dovele su jednake ekonomske provizije za svakog stanovnika do fiksnog sistema, ali uprkos tome tamo je vladao najgori despotizam i ljudska bića su bila puki automati više volje na čije odluke nisu imala ni najmanji uticaj. Nije bez razloga Prudon u „socijalizmu“ bez slobode video najgori oblik ropstva. Nagon za socijalnom pravdom jedino se na odgovarajući način može razviti i biti delotvoran onda kada izraste iz ljudskog osećaja za slobodu i odgovornost, i kada na njima počiva. Drugim rečima, socijalizam će biti slobodan ili ga uopšte neće biti. U njegovom jasnom shvatanju ove činjenice leži pravo i duboko opravdanje anarhizma.

U životu društva institucije služe istoj svrsi koju kod biljaka i životinja imaju fizički organi; one su organi društvenog tela. Organi se ne razvijaju arbitrarno, već svoje postojanje duguju određenim neminovnostima fizičke i društvene sredine. Promenjeni životni uslovi proizvode promenjene organe. Ali jedan organ uvek obavlja funkciju za čije vršenje je evoluirao, ili onu koja je sa njom povezana. I on postepeno nestaje ili postaje rudimentaran čim njegova funkcija organizmu više nije neophodna.

Isto važi i za društvene institucije. One, takođe, ne nastaju arbitrarno, već se osnivaju na temelju posebnih društvenih potreba da bi služile određenim svrhama. Na taj način je evoluirala moderna država, nakon što su unutar starog društvenog poretka ekonomske privilegije i sa njima povezane klasne podele počele da budu sve upadljivije. Novonastale vlasničke klase imaju potrebu za političkim instrumentom moći da bi nad masama sopstvenog naroda održavali svoje ekonomske i društvene privilegije, i da bi ih spolja nametnuli drugim grupama ljudi. Tako su nastali odgovarajući društveni uslovi za evoluciju moderne države kao organa političke moći za prisilno potčinjavanje i ugnjetavanje nevlasničkih klasa. Ovaj zadatak je suštinski razlog njenog postojanja. Njeni spoljnji faktori su se promenili tokom njenog istorijskog razvoja, ali njene funkcije su uvek ostale iste. One su čak konstantno širene upravo u onoj meri u kojoj su njene pristalice uspele da podrede sopstvenim ciljevima dodatna polja društvenih aktivnosti. I, baš kao što funkcije fizičkih organa ne mogu biti arbitrarno promenjene tako da, na primer, neko ne može, kad god poželi, da čuje očima ili da vidi ušima, tako ne može, svojevoljno, da tranformiše organ društvenog ugnjetavanja u instrument za oslobođenje ugnjetenih.

Anarhizam nije patent rešenje za sve ljudske probleme, nije Utopija savršenog društvenog poretka (kako se obično naziva), pošto, u principu, odbacuje sve apsolutne šeme i koncepte. On ne veruje u bilo koji apsolutnu istinu, niti u bilo koji konačan cilj ljudskog razvoja, već u neograničnu mogućnost usavršavanja društvenih modela i humanih uslova za život koji uvek teže višim oblicima izražavanja, i kojima, iz tog razloga, ne možete odrediti bilo koji definitivni kraj niti postaviti bilo koji fiksirani cilj. Najveće zlo bilo kog vida moći je upravo to što uvek na silu pokšava da svede bogatu raznovrsnost društvenog života na konačne oblike i da ih prilagodi određenim normama. Što se snažnijim osećaju njene pristalice, to potpunije uspevaju sebi da podrede svako polje društvenog života, što je više osakaćujući njihov uticaj na operisanje svih kreativnih kutlurnih snaga, to nezdravije utiču na intelektualni i socijalni razvoj moći i kobno su predskazanje našeg doba, jer sa zastrašujućom jasnoćom pokazuju u kakvu nakaznost može da se pretvori Hobsov Levijatan. Savršeni trijumf političke mašine nad umom i telom, racionalizacija ljudske misli, osećanja i ponašanja u skladu sa ustanovljenim pravilima državnih činovnika i, posledično, kraj svake prave intelektualne kulture.

Anarhizam jedino priznaje relativni značaj ideja, institucija i društvenih uslova. On, stoga, nije fiksiran, u sebe zatvoren društveni sistem, već pre određeni trend u istorijskom razvoju čovečanstva, koji, kao kontrapunkt intelektualnom starateljstvu svih klerikalnih i vladinih institucija, teži nesmetanom razvoju svih individualnih i društvenih snaga u životu. Čak je i sloboda samo relativan, a ne apsolutni koncept, pošto stalno teži da proširi svoj opseg i da na razne načine vrši uticaj na šire krugove. Za anarhistu, sloboda nije apstraktan filozofski koncept, već životno konkretna mogućnost svakog ljudskog bića da u potpunosti razvije sve kapacitete i talente sa kojima ga je priroda obdarila, i da ih pretvori u društvenu korist. Što manje je ovaj prirodni razvoj čoveka ometen crkvenim ili političkim starateljstvom, što efikasnija i skladnija bude ličnost čoveka, to će više postati mera intelektualne kulture društva u kom je izrasla. To je razlog zašto su svi veliku kulturni periodi u istoriji bili periodi političke slabosti, jer politički sistemi su uvek zasnovani na mehanizaciji a ne na organskom razvoju društvenih snaga. Država i Kultura su nepomirljive suprotnosti. Niče, koji nije bio anarhista, priznao je to sasvim jasno kada je napisao: „Konačno, niko ne može potrošiti više nego što ima. To važi za pojedince; to važi za narode. Ako se neko potroši zbog moći, zbog više politike, zbog poljoprivrede, zbog trgovine, parlamentarizma, vojnih interesa – ako neko jednoj stvari poklanja tu količinu razuma, ozbiljnosti, volje, samosavlađivanja koja konstituiše nečiju pravu prirodu (self), on neće moći da je pokloni drugoj. Kultura i država – neka niko ne bude u zabludi u vezi s tim – su suprotnosti: Kulturna Država je samo moderna ideja. Jedna živi na uštrb druge, jedna prosperira na račun druge. Svi veliki kulturni periodi su periodi političkog pada. Bilo šta što je veliko u kulturnom smislu nepolitičko je, pa čak i antipolitičko.“

Tamo gde je sveden na minimum uticaj političke moći na kreativne snage u društvu, tamo kultura najbolje uspeva, jer politička vladavina uvek teži uniformnosti i nastoji da svom starateljstvu podredi svaki aspekt društvenog života. I, čineći to, zatiče se u neizbežnoj kontradikciji sa kreativnim aspiracijama kulturnog razvoja, koji je uvek u potrazi za novim oblicima i poljima društvenih aktivnosti, i za koji su sloboda izražavanja, višestranost i kontinuirano menjanje stvari, onoliko životno neophodni koliko su rigidni oblici, mrtva pravila, i nasilno gušenje ideja neophodni za konzerviranje političke moći. Svako uspešno delo podstiče želju za usavršavanjem i produbljuje inspiraciju; svaka nova forma postaje vesnik novih mogućnosti razvoja. Ali vlast uvek pokušava da održi stvari onakvim kakve jesu, bezbedno usidrene u steretipima. To je bio razlog za sve revolucije u istoriji. Vlast operiše isključivo destruktivno, uvek rešena da sve manifestacije društvenog života ugura u ludačku košulju svojih pravila. Njen intelektualni izraz je mrtva dogma, njen fizički oblik brutalna sila. A ova neinteligencija njenih ciljeva takođe je žig na njenim predstavnicima, i često ih čini glupim i brutalnim, čak i kada su prvobitno bili obdareni najboljim talentima. Onaj ko konstantno teži da sve utera u mehanički poredak na kraju i sam postaje mašina i gubi sva ljudska osećanja.

Iz ovog shvatanja rođen je i crpi svoju moralnu snagu savremeni anarhizam. Jedino sloboda može da inspiriše ljude na velike stvari i da dovede do intelektualnih i društvenih transformacija. Umeće vladanja ljudima nikada nije bilo umeće njihovog obrazovanja i inspirisanja za novo oblikovanje sopstvenih života. Turobno prisiljavanje pod svojom komandom ima jedino beživotnu obuku, koja davi svaku vitalnu inicijativu čim se ona rodi i stvara jedino podanike, a ne slobodne ljude. Sloboda je sama suština života, pokretačka snaga svog intelektualnog i društvenog razvoja, tvorac svake nove perspektive za budućnost čovečanstva. Oslobođenje čoveka od ekonomske eksploatacije i od intelektualnog, socijalnog i političkog ugnjetavanja, koje svoj najviši izraz pronalazi u filozofiji anarhizma, prvi je preduslov za evoluciju više društvene kulture i novog čovečanstva.

štočitaš.org / kontra-punkt.info

Comments

 1. Dobar tekst! Jasno, objašnjava realno šta se na terenu dešava bilo gdje i bilo kada. Nazovite to ideologijom ili bilo kako, čovječanstvo se suočava sa ovim stvarima.

  – Ali vlast uvek pokušava da održi stvari onakvim kakve jesu, bezbedno usidrene u steretipima.

 2. Odlično.
  Ko god želi zdravu Pozitivnu promjenu mora poći od ovih principa, sve drugo, Trulo je.

 3. anarhizam je vishak hormona a manjak muda.

 4. Vukman Cejovic says:

  Anarhizam je “trla baba dlan da joj prodje dan”, jedna obicna nabuloza praznih teoreticara a iza citave ove ideologije se krije borba protiv Hrista, koja je usko povezana sa anarhizmom, bas kao i judeo boljsevizam, trockizam, komunizam i …

  Takodje je ideologija anarhizma finansirana iz istih centara moci, koje su finansirale judeo boljesvizam, trockizam i ostale slicne ideologije.

  Do kada ce to prazni teoreticari da daju svjetske recepte. Sto ne osvoje neku manju teritoriju pa tamo sve to sprovedu u djelo. Pa kada svi mi vidimo kako to sjajno funcionise, da i mi ponesto od toga usvojimo.

  Samo ono sto je prakticno potvrdjeno u praksi je nesto o cemu mozemo da razgovaramo.

  Normalni ljudi nece sebi tupiti mozak sa praznim teorijama ljudi koji sa mozgom i sa zivotom veze nemaju.

  Karl Marks je bio jedan snob i neradnik, koji osim sto je piskarao svoje nabuloze nikada u zivotu ni jedan posao radio nije, da ne pricamo da je imao nekog prakticnog iskustva o ekonomiji a ovamo je davao recepte za citavi svijet. Smijesno. To bi isto bilo kada bih ja pisao o muzici i komponovao opere. Bilo bi to bas smijesno.

  • Čejović, iššš!

  • мајстор рајо says:

   О Марксу може и тако да се говори поготово из друге руке. Оно што је битно код Маркса (који је био доктор философије) је и данас актуелно : превазилажење капитализма као система. Закорачио је у непознато са пролетерском револуциојом што не доводи у питање његове основне тезе о ослобађању радничке класе која је у капитализму роба као и све остало. Уосталом нијесу то једноставне ствари да би се свеле на “небулозе и снобовштину” .

   Написао је “Дас капитал” дебелу књигу коју многи озбиљни умови анализирају. Чејо више си успио да кажеш о себи него о Марксу.

 5. Gospodine Cejovicu, navedite jednu recenicu iz ovog teksta sa kojom nijeste saglasni. Osim sto vas vrijedja to oko Hrista drugi argument nemate. Otkud vi znate sta se odakle finansira? Zar monarhija, demokratija, komunizam i svi ostali pokusaji nijesu propali. Principi solidarnosti bez nametnutog autoriteta i visih sila, koje propagiraju anarhisti samo su krajnji stadijum ljudskog sazrijevanja. Kao sto svjestenik neki guzi dijete u crkvi, pop blagosilja vojnike pred klanje, tako i medju anarhistima ima budala, nemojte suditi na osnovu toga. Prestanite da dajete pausalne ocjene tipa – pola Srba, svi Crnogoci, citava planeta itd.. Dajte malo prostora da se razvije ideja neka, razmotrite je.. Zapitajte se da mozda ne grijesite u necemu, to je hriscanski.

 6. Darko Bulatovic says:

  Evo primjer:
  “anarhisti žele federaciju slobodnih zajednica koje bi jedna s drugom bile vezane svojim ekonomskim i socijalnim interesima i koje bi svoje odnose uredile na osnovu uzajamnog dogovora i slobodnog ugovora.”

  Umjesto:

  “sadašnjih nacionalnih država i njihove beživotne mašinerije političkih i birokratskih institucija”

  Apsurd je u tome sto su nacionalne drzave zapravo socijalni i ekonomski ineteresi i njihove internacionalne relacije su bazirane na “na osnovu uzajamnog dogovora i slobodnog ugovora.”

  • Ali koga? Slobodnih zajednica ili ljudi poptut…muka mi više pominjati ta imena.
   Socijalni i ekonomski interesi uskog kruga ljudi, a ne svih koji naseljavaju oređeno zemljište. Razumijete li da je to samo farsa. U ime naroda sve se čini.
   Nazvano anarhija ili neka se zove kako god, meni lično para uši svaka ideologija.
   Evo vam primjer sljedeći – Vlada CG koja navodno predstavlja socijalne i ekonomske interese ljudi koji borave u Crnoj Gori usvojila je skoro, pod obrazloženjem da je to “opšti interes”, zakon o oporezivanju SIM kartica, brojila itd. Ljudima koji naseljavaju Crnu Goru to sigurno ne odgovara, ali jedino su mogli da se žale Ustavnom sudu koji navodno treba u krajnjoj mijeri kao najviši organ da štiti pomenute stanovnike. Oni su potvrdili odluku Vlade. Dakle, potvrdili su socijalni i ekonomski interesi uskog kruga pojedinaca i održavanje birokratskog i administrativnog tijela guše stanovnike.
   Anarhija ili je nazovite kako hoćete prepoznaje ove pojave. Možda tu ima dosta nebuloza ali ove neke stvari jasne su kao dan.
   U tekstu o propalom Nikšiću sami ste Darko pomenuli slučaj Detroita gdje se ljudi organizuju i neko čekić neko ovo neko ono i snalaze se dalje. To je anarhija, a ja bih to nazvao pravim putem razvoja čovjeka. Na žalost to je trenutno jedino moguće u prostoru u kome Država i aparat dignu ruke od vas kao što je slučaj sa Detroitom tj tom omladinom pojedinom.
   Isti Vukman Čejović poziva ljude da se organizuju, a zašto kada postoje sve institucije i organizacije. Pa zato što one ne predstavljaju stanovnike nego rade za održavanje sebe i u interesu uskog kruga ljudi. Vukman je takođe pomenuo – zašto anarhisti ne osvoje neki prostor pa pokažu kako valja. Ljudi koji svjesno ili nesvjesno podržavaju anarhizam nijesu osvajači, za razliku od krstaša koji su krvlju napala zemlje kojima su prolazili. Oni suprotno tome kažu da treba stvari same da se odvijaju po inerciji slobodnih ljudi.
   MĐ, BM, VB, SM i mnogi drugi koje pominjemo, a koji su ojadili zemlju, funkcionišu po principima slobodnog dogovra i socijalnog i ekonomskog interesa. Zakone i urbanističke planove sami crtaju kako im volja, mjenjaju pravila po dogovoru i vidite li kako im je doboro. U isto vrijeme nas drže pod prinudom, a kada bi pokušali nešto izvadili bi nam brdo zakona i pravilnika kako bi nas ukrotili, na kraju i policiju, psa koji čuva te guzice.
   To bi bila neka moja razmišljanja na ovu temu, ostavljam prstor da možda griješim.

   • Darko Bulatovic says:

    Moj komentar se strikno vodi na navedeni tekst i predlog Anarhije kao forme vladavine.

    Forma vladavine u vecini danasnjih drustava je Demokratija. Izborni proces odredjuje ko ce biti na vlasti. Pojam Demokratija i nacini na koji se ona primjenjuje su razliciti.
    Imate jedan oblik kao u CG, koji je u viecinu evropskih pa i juznoamerickih drzava u obliku partija koje biraju predstavnike u obliku lista, dok imate primjer USA gdje je to direktno biranje predstavnika to jeste neposredan izbor.
    Postoje takodje i funkcije predsjednika koje se u vecinu zemalja biraju neposredno, ali imate ih i kao sto je u CG slucaj gdje je ta funkcija manekenske prirode.
    Sve zakonske i izborne regulative su ozglasanje u parlamentu ili slicnim tijelima( u USA postoje tri nivoa Kongres, Senat i Predsjednik).

    U USA takodje pozicije Sudija, Prestavnikae Lokalne Samouprave, Gradonacelnik, Sef Policije itd su takodje neposredno izabrani od naroda. Dok u CG imate da sve njih zapravo postavljaju Vlada i Parlament.
    Takodje Gradovi i naseljena mjesta u USA imaju veliku ulogu u zakonodavnom donosenju odluka, dok tamo to i ne postoji da ja znam. Odje Grad moze da zabrani(sto se desilo u mojem gradu) da se postavljaju “Smart Meters” za struju jer nezavisna istrazivanja su pokazala da ti mjeraci stuje emituju velike kolicine radijacije i prouzrukuju veliku opasnost po zdravlje ljudi. Tamo gradovi imaju veoma ogranicen uticaj na to sto se deshava u njemu i vecina ingerencija ima centralizovana vlast.

    Ali sve se to odlucilo putem redovnih i vanrednih zasijedanja parlamenta, i reizborom (iste) vlasti vec nekoliko decenija. Ko sto sam tamo istakao tu je mnogo bitnije bilo koji su simboli zastave i jezik nego takve stvari. parlament, narodni poslanici su to odlucili i narod potvrdio reizborom vecine njih.

    Ko sto vidite demokratija ima sirok spektrum primjene i forme ali zajednicko im je da je plod culmulativne vecinske volje naroda.

   • Darko Bulatovic says:

    Takodje moj Grad je zabranio plasticne kese. Nidje kese ni u prodavnice ni u liquor stores nidje, samo papirne.

    vlasnik jednog objekta mi je rekao da bi mu kazna bila: Zatvaranje Objekta kazna od 10k ili 100k $ i 6 mjeseci zatvora.

   • Da, ovo naše je sve samo demokratija nije sigurno, tako teško je onda i suditi na osnovu svega viđenog. Uspjelo je nekom ovdje da ogadi ljudima sve – od izbora, demokratije, Crne Gore kakvu je oni vole pa i do života samoga… to je tužno.

   • Darko Bulatovic says:

    Jeste nebo Demokratija je. Vladavina volje vecine. I ja sam mislio kao ti, ali nemozemo osporiti cinjenicu da 70% izlaznosti napravi fakticki isti izbor u dvije decenije.

    Ono sto mozda mozemo reci je da narod nezna sto sebi radi.

    Sokrat se svim zvojim zivotom bavio specificnom djelatnoscu: Pokusavanju edukacije ljudi o Drzavi i principu odgovornog politickog angazovanja. Kulminacija toga njegovog angazovanja mu je stvorila veliki broj neprijatelja i na kraju dovela do sudjenja u kojem je osudjen na smrt.
    Platon kao njegov ucenik je osnivac prve Akademije, i u nekim spisima navodi se da mu je cilj bio da edukuje politicku elitu. A sami vidite kako se i to moze zloupotrijebiti ili uniziti po ugledu na CANU i SANU.

    Od malo koga cete zapravo cuti da je Sokrat vjerovao u Jednog Boga a cucete ili mozda i sami imati misljenje da su svi stari grci imali po trista bogova u svaki dzep. Medjutim to nije tacno i kroz Platonove spise to se moze lako zakljuciti.

    nasha Edukacija je problem nebo. Ljudi neznaju ono sto bi trebali znati, a bestije koje obitavaju u ljudima sputavaju ih da se organizuju na ljudskim normama i iskoriste svoje pravo na uticaj politickog razvoja njihove sredine.

    Sistem je pokusao (i u vecinskom slucaju uspio) da nas izdresira da se osjecamo bespomocnima i nesposobnima, ili pak da iskoristimo neashe nevjerovanje za opravdavanje nashih svakodnevnih gledista i aktivnosti.

    Posledice nedostatka moralnih normi u glavi(vladanju) jednog covjeka se nista ne razlikuju od posledica po jedno drustvo.

    Svako drustvo donosi, bira i odobrava zakone po svojoj mjeri, bash kao i svaki pojedinac u svojoj glavi norme po kojima ce se kroz zivot voditi.

   • “Ljudi neznaju ono sto bi trebali znati, a bestije koje obitavaju u ljudima sputavaju ih da se organizuju na ljudskim normama i iskoriste svoje pravo na uticaj politickog razvoja njihove sredine.” to je to pa zvali je anarhija ili demokratija ili je nezvali
    Jedino bih dodao da te beštije u ljudima mahom se kreiraju kroz sistem.
    Zamislite jednu prosječnu osobu koja nema kablovsku televiziju i gleda samo RTCG i po navici čita Pobjedu. Ništa bolja varijanta nije, gleda i čita Vijesti. Zamislte taj uzgoj primitivizma. Tu beštiju podstaknutu sa svih strana. To vidim takođe kao veliki problem. Institucije koje uzgajaju i podstiču primitivizam i roblje.

   • Darko Bulatovic says:

    Problem sa tim tekstom, to jest uvodom u knjigu postoji samo jedan dio koji konkretno nacvodi da ima odgovor:
    Јеdnа оd аltеrnаtivа nаzivа sе: slоbоdа. Ili libеrаlizаm – u klаsičnоm smislu tе rеči (znаčеnjе kоје је pоt­punо rаzličitо оd оnоgа zа štа sе rеč libеrаlizаm dаnаs kоristi u Аmеrici). Uоpštе niје tеškо uvidеti dа slоbоdа niје istо štо i dеmоkrаtiја. Rаzmislitе о оvоmе: dа li dеmоkrаtski оdlučuјеmо о tоmе kоlikо nоvcа svаkо trеbа dа pоtrоši nа оdеću? Ili u kојu prоdаvnicu idеmо? Оčiglеdnо nе. Svаkо оdlučuје zа sеbе. I оvа slоbоdа izbоrа је sаsvim u rеdu. Pа zаštо bi bilо bоlје dа о svim drugim stvаrimа – оd rаd­nоg mеstа, zаštitе zdrаvlја i pеnziја dо nаših kаfаnа i klubоvа – оdlučuјеmо dеmоkrаtski?

    Posto mora covjek da kupi knjigu da bi saznao o cemu autor(i) prica i mami citaoca, ja vec uvidjam nekoliko neistina:

    Dеmоkrаtiја је sistеm uvеdеn prе оkо 150 gоdinа u vеćinu zаpаdnih zеmаlја iz rаzličitih rаzlоgа, јеdаn оd njih biо је sprоvоđеnjе sоciјаlističkih idеја u libеrаlnim društvimа. Štа gоd bili rаzlоzi u tо vrеmе, sаdа višе nеmа dоbrih rаzlоgа zа nаciоnаlnu pаrlаmеntаrnu dеmоkrаtiјu. Таkvа dеmоkrаtiја višе nе funkci­оnišе. Vrеmе је zа nоvi pоlitički idеаl, u kоmе prоduktivnоst i sоlidаrnоst nеćе biti оrgаnizоvаni mеtоdоm dеmоkrаtskе diktаturе, vеć ćе biti rеzultаt dоbrоvоlјnih оdnоsа mеđu lјudimа.

    Demokratija je davno poznat oblik vladavine. U sokratovom vremenu je postojao (469 BC – 399 BC) i Sokrat je nesebicno bez naknade za resenje pokazao kakav model vladavine je on smatrao uspjesnim: Drustvo koje ce biti vodjeno KRALJEM Filzofom.

    Anarhija koja se po ovom uvodu naziva “Slobodom” svako normalan moze da uvidi manjkavost. Ko ce da odluci izmedju dvoje ljudi kad se spore oko necega? Ko ce da uredi te odnose? Ostaviti njima da ih rasciste? Da se pobiju, da se ubiju da muce jedno druge itd? A sta onda kad jedan je jaci od desetine? I to je sloboda zar nije?

    Vrlo je banalan model anarhije-slobode, koji zapravo uvijek dovodi do ostalih oblika vladavine.

    Ali izgleda moracu bacit pare na ovu knjigu da saznam sto je pisac stio da rece u detaljima.

    Hvala Platonu i Sokratu sto je njihova mudrost besplatna:

    Click to access plato-complete-works.pdf

 7. Darko Bulatovic says:

  Evo ponovicu tekst vezan za Platonova djela i Sokratovih diskusija u njima(Po kojima se i Americko drustvo vecinom i bazira).

  Sokrat je bio misljenja (po Platonu) da jedino Filozof- Kralj moze biti istinski cuvar Drzave ostale su sve forme sa tuznom sudbinom: Korupcijom i urusavanjem.
  Od svih kruptivnih formi izdvojio je 4:
  – Timokratija
  timokratija se pojavljuje kao degradacija Aristrokratije, greska u kontroli populacije. Timokratija kao oblikvladavine je baziran primarno na casti a ne na pravdi. Zrtve tastine koji su zaboravili na prave vrijednosti.
  – Oligarhija
  Oligarhija se javlja kad bogastvo postane standard. Drzava se razdvaja u dva dijela / distancirane klase: Bogati i siromasni. Posle revolucije u kojom su vladaoci zbaceni od strane pobunjenih siromasnih, na scenu dolazi:
  – Demokratija
  Sigurno c se mnogi pobornici Demokratije zacuditi ili naljutiti zbog Sokratovog blatantnog urusavanja njihovih ideala.
  Ali Sokrat ima utemeljenja u svojoj tvrdnji:
  Demokratija nastupa kao oblin najslobodniji i najraznovrsniji. Demokratsko drustvo je vodjeno apetitima koji su iznad Razuma i Casti. Sto vodi u krajnje i najgore stanje forme vladavine:
  -Tiranija
  Tiranija je rezultat naj hvaljenije vrline demokratije: slobode izbora, koja u svojem vrhuncu stvara novu revoluciju, novog vladara: Tiranina. On ima neogranicenu slobodu i kao takav nema moralnih granica. On se osjeca van Drzave, porezuje svoje ljude, stiti sebe sa placenicima i unistava svaku prijetnju njegovoj moci.

  Tiran pocinje svoju vladavinu kao sampijon svoga naroda, obecavajuci da ce ih osloboditi duga. Do kraja njegove vladavine, on ih je doveo u puko siromastvo i porobljavanje. Tada, u neocekivanom preokretu, tiranin, koji je vec neko vrijeme gospodar svih ljudi sam postaje rob svih ljudi. Vladan nezasititim apetitima, postaje ugrozen sa svih strana i u svim momentima izdajama i ubistvom, i ne moze napustiti svoju zemlju u strahu od otkrivanja. Ono sto je izgledalo kao apsolutna sloboda u stvarnosti je absolutno robstvo.

 8. Čejović je samouvjerena sveznalica. Predlažem mu da pročita tekst Todora Kuljića na Peščaniku o klasnoj borbi bez klasa, pa da nešto od tog uvaženog srpskog intelektualca nauči o Marxu, religiji, nacionalizmu… I jedno pitanje- Zna li ko – je li to onaj Čejović što je u vrijeme tzv. AB revolucije avetao i širio velikosrpstvo po Titogradu?

  • мајстор рајо says:

   Великосрпство је пропагандни појам без смисла. Могу га прихватити људи из незнања на што пропагандиста и рачуна. тачно је да је Србија већа него катунска нахија али није она за то крива. Већа од свих наших нахија је и Албанија, Хрватска, Косово све околне државе.

  • Znate li Vi kako se zvao onaj covjek, koji je rekao, kada cuje rijec “intelektualac” da se odmah hvata za pistolj?

   “Intelektualac” pa jos iz “pescanika” a i obozavalac Karla Moroseja Marksa, to je ubitacna kombinacija, jos im samo hvali Darvin sa svojim isiotskim teorijama o postanku covjeka i Frojd sa njegovim manijacno seksualno pedofilskim filozofijama.

   Sveti vladika Nikolaj Velimirovic je dobro rekao da su tvorci moderne evropske civilizacije skoro svi zavrsili svoj zivot u ludnicama. Za Karla Moroseja Marksa sa sigurnoscu znamo da je pred smrt poludio, bas kao i tovaris Lenjin. Za Frojda znamo da mu se pogani jezik raspao od raka a sto se tice Darvina, njegov kraj mi nije poznat ali pretpostavljam da nije bio slavan.

   Nista tu nema cudnoga, neprijatelji Boziji zavrsavaju zivot gore od skotova.

   A sto se tice Marksa, ja sam ovdje postavio dosta informacija o tom idiotu, naprimjer da je prvi zagovornik genocida bio Marks, da je propagirao cak i rasne teorije u kojima je Srbe, Skote i Baskijce nazivao rasnim smecem.

   Zamislite, da je on krajem devetnaestog vijeka pisao da su Srbi rasno smece.

   Marks je bio zagovornik genocida, zagovornik terora, zagovornik borbe protiv Boga.
   Ejjj bre, intelektualac koji ne vjeruje u Boga.

   Postavio sam ovdje i snimke sa litija Svetog Vasilija Ostroskog na kojima se vidi konj, kako proslavlja Gospoda a najveci filozofi dvadesetog vijeka ateisti i vecina od njih zavrsava zivot samoubistvom.

   Mogao bih o Marksu do sjutra pisati, vrlo argumentovano i sve sa dokazima, ali mi zao da sebi tupim mozak. Anarhizam, kao i judeo komunizam imaju u sebi mrznju na Hrista.

   A ja licno nikaka nekog ko u Boga ne vjeruje ne mogu smatrati intelektualcem, nego jednom izgubljenom budalom, koja je skroz priomasila zivot i koja se nalazi pod dejstvom necistih duhova. Takav covjek je prijemciv za svaku dekadentnu ideju i prima ih kao zedan vodu.

   Sto se tice pitanja o onom Cejovicu. Jeste to taj Cejovic, sto je pricao na mitingu i sirio velikosrsku ideologiju. Sjacam se kao danas kada je izasao za mikrofon.

   Mislim, covjek nikada u nista ne moze biti siguran, ali bih se u sve na svijetu opkladio da je to on.

 9. ANARHIJA CEJOVIC. . . SVAKE NOCI GLEDAM OVAJ GLUPI KORZO UVJEK ISTE FACE OSJECAM SE GROZNO,
  NERVNI SLOM U GRADU MOM BOLESNI DJECAK PRAVI LOM… DST CEJOVICU BACI GUSLE STARA MU MAJKA SLUSAJ PUNK!! A N A R H I J AAAAAAAAAAAAAAA

 10. Samo za @Negross-a:
  ANARHIJA ALL OVER BASCARSIJA
  Sejo se danas super osjeća
  Sinoć je na ulici razbio hipika
  Mali je pokrio lice rukama
  Ali je ostao bez bubrega

  Sejo se malo muči dok razmišlja
  Al sinoć ga nije izradila riba
  Opuco joj je odmah dva šamara
  Kad ga je za mecu slagala

  Anarhija all over Baščaršija…

  Sejo voli Hanku i Šabana,
  Nervira ga ono “A” po zidovima
  Sejo je sinoć razbio hipika
  Sejo je junak s Vratnika

  New primitivs all over Baščaršija
  Sejo se gnuša zapada

 11. Бибана, јесте ли можда гледали словеначки филм “Аутсајдер”?

  “Анархија, ол овр Словенија,
  Анархија, Сеад се данас супер осјећа.”

  Иначе, босански глумац Давор Јањић у улози Сеада, тинејџера из Сарајева досељеног у Љубљану. Добар филм.

 12. Cudo jedno kako se te dekadentne ideje, koje za pet minuta objasne sve probleme na ovom svijetu a za nerednih deset minuta ponuda resenja za njih, primaju lako.

  Dodje neka izubljena budala sa titulom doktora filozofije i pocne da fantazira.
  Onda dodje neki kurvin sin iz nekog politicko finansijskog centra i odluci da finansira tu budalu sa titulom doktora filozofije.

  Posle toga sredstva javnog informisanja, pod kontrolom “kurvinog sina sa Woll Strita” proglase ateisticku filozofsku budalu za intelektualca, kao i sve njegove poklonike.

  I onda se kurvini sinovi sa Woll Strita potrude da se suplja ideja ateistickog i mentalno poremecenog filozofa prosiri po svijetu.

  I da se onda sa tom ideologijom pod kontrolom agenata ovog kurvinog sina sa Woll Strita sire revolucije tamo gdje kapitalu kurvinog sina najvise odgovara.

  Ovo je prica o komunizmu, anarhizmu, intelektualcima i filozofiji.

  Od modernih filozofa ne postoje izgubljeniji ljudi na planeti.
  A kako ce biti normalni kada vjeruju da postoji hiljadu istina i sa svakom od njih sebi tupe mozak.
  Pa tesko da covjek od toliko tupljenja mozga moze ostati normalan.

  Koliko ste Vi normalnih filozofa upoznali u svom zivotu?

  Ja jos nijednoga.

  • JA EVO JESAM TEBE CeJOVICU. A DOMET TVOG FILOZOFIRANJA je INFORMATICKI UDAR NA MOZAK GENERACIJE 60-70. A DJELO ZA DOKTOTART// OSVRT NA BINARNIE ZAPISE ANTISRPSKOG DJELOVANJA U CETIRI DIMENZIJE I 10 VREMENA. )) KAKO IDE BINARNI ZAPIS ZA PRD DA TI KAZEM STA MISLIM O OVOM KOMENTARU I AKTERIMA NJEGA. POZ

 13. Sekula, ja umal’ ne padoh sa stolice:). Ovo je prvi put da mi se obracate izravno!
  Ostao mi jos jedan, njegovo visocanstvo- gigabajt do kraja mjeseca, odoh na YT
  gledati film.

 14. Sekula, sarmeru stari!

 15. Ако има филм “Аутсајдер” на Јутјуб, ето идеје за Јавнисервис. За ону рубрику, недељом у 5 до 9, или како се зваше. Мада, ја бих препоручио мало новији филм “Д Машинист” са Кристијаном Бејлом. То је прави филм за 5 до 9.

 16. Molim vas zalutala i zabludjela braco, manitte se ovih duhovnih splacina, judeo boljsevizma i anarhizma i DOBRO PROCITAJTE OVO, STO VAM PISE SVETITELJ BOZIJI A VEZANO JE ZA MARKSA, DARVINA I NICEA.

  http://www.pravoslovo.net/tekstovi/blog/god_2012/jul/90.html

 17. u pravu je Vukman, braćo i sestre, odmetnuli smo se od našeg bogočovječnog istočnika i sad bludimo među knjigama i teorijama. Čuj, filozofija, nauka, beletristika, stripovi, internet…

  Treba poslušati šta ovaj naš bogougodni biznism… pardon, duhovnik, kaže.

 18. Puno mi je srce kad vidim harmoniju na portalu javniservis.me
  Sekula-Bibana-Darko-Negross-Nebo-Mozak-Rajo i ostala čeda moja.
  Vukmane, pokaj se!

 19. O Darvinu od oca Jojla.

  O vradzbinama i o Sai Babi

 20. Oce Jefimije, u-dobar-cas, harmonijom protiv all over anarhije!

 21. Vukman Cejovic says:

  STRAHOTE DARVINIZMA!

  Vecina “intelektualaca” vjeruje u ono sranje sto je napisao Darvin.
  Pogledajte lice i nalicje ovog sranja: http://www.youtube.com/watch?v=e6h4GBTiyCA&feature=related

 22. Darko Bulatovic says:

  Imam pricu vezanu za Joila mada ne direktnu.

  Desi mi nesto toliko strasno da ga nemogu opisati u detalje, izdaja sa svih strana odjednom. Neznam kud cu neznam sta cu u glavi se roje misli. Reko poci cu na sljivovicu put crkve, pjeske. Usput slushao sam pjesmu koju nikad zaboraviti necu ispjev psalma 23 od Jeff Majersa na mom 128mb mp3 playeru.

  Dug je put do gore! Ko nije isha, vec je krenuo sumrak da pada a ja sam skoro stigao do tamo. Sjedoh pored puta jedan covjek sa kombijem stade i ponudi mi da me prebaci nazad, ja se otimah on insistira. Ispade da covjek zivi ispod kljuca na put do kolasina, stadoshe kod njegove kuce ja mu se zahvalih a on mi nedade da idem nego me pozva u kucu.
  Covjek veoma skromno zivjashe u kuci se nadje dosta celjadi ko i jedan pop iz srbije koji mu je bio kum.
  I oni u pricu neku, i poceshe nesto oko nacije i upita me onaj pop koje sam nacije, ja reko crnogorac. On poce da me nipodastava tu, veli mi da bi mi zabranio da udjem u crkvu. Ja reko svi smo mi ljudi pred bogom jednaki. I prekidoh raspravu. Ja se domacinu zahvalih i krenuh da idem, on mi neda no veli mrak je ja cu i tebe i njega prebaciti jer idjase ovaj pop za srbiju.
  Pored sve one muke koja me snasla taj dan, mene ga je zao bilo. Reko srecan vam put!

  A nije mi to bilo prvi put da zbog mog crnogorstva dozivljavam neprijatnosti po sred crne gore.

  A da sam znao da je ovakav ovaj joil, mozda bi interesantno bilo popricati sa njim mada je strasno sto je sve ispricao po ovome youtube-u ko zna u sta bi se to sve pretvorilo.

  I ljudi mu vjeruju, i to neki moji iz familije… eeeeh….

  Jedan ce se uzet drugi ce se ostavit.

  • Darko Bulatovic says:

   Psalm 23

   1 Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati.

   2 Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu.

   3 Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog.

   4 Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me.

   5 Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i čaša je moja prepuna.

   6 Da! Dobrota i milost Tvoja pratiće me u sve dane života mog, i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo.

 23. Ko sanja o rajskim vrtovima java ga vodi u kenifu.

 24. Vukman Cejovic says:

  A evo malo podataka o satanisti Sigmundu Frojdu, jos jednom miljeniku “intelektualaca” i “pescanika”.
  Ko zna engleski neka pogleda:http://www.youtube.com/watch?v=ZDNBZpsSD8w

  Stubovi moderne svjetske civilizacije: Marks, sizofrenik i satanista, Darvin satanista, Frojd satanista i sizofrenik, Lenjin satanista, Trocki satanista.

  Od ovh smradova, Marks je pred smrt obolio od sizofrenije, Lenjin pred smrt lajao ispod stola kao pas, Trocki ubijen, Frojd umro od raka pri kojemu mu se pogani jezik raspao u ustima i toliko usmrdio da je Frojda i njegov pas napustio.

  Ovo su osobe na kojima je sazdana moderna civilizacija a budale, poklonici ovih smradova se nazivaju “intelektualcima”.

  Zaista ona izreka “kada cujem rijec intelektualac, odmah se masim za pistolj, je genijalna”.

  Imao sam jednu ideju, da javno u Podgorici organizujemo javno spaljivanje knjiga gore opisanih degenerika.

 25. Vukman Cejovic says:

  Otac Jojle je vrlo interesantan i karizmatican covjek.
  Zna ponekad da pretjera, kao naprimjer kada kaza da Amfilohije Radovic od rodjenja nije napravio nikakv grijeh, ha, ha, ha.

  E kamo srece da je to tako a ja da sam u zabludi.

 26. Vukman Cejovic says:

  Evo podataka o satanskom mauzoleju judeo boljsevika Lenjina, gdje cete se jos jednom uvjeriti da su komunisti jedna najobicnija okultno kabalisticka sekta.

  Ta sekta vrsi nad ruskom carskom porodicom ritualno kabalisticko ubistvo, ubijajuci cara i caricu sa njihovo petoro maloljetne djece na okultno kabalisticki nacin.

  Posle toga okultista Lenjin i Trocki organizjju namjerno izgladnjivanje do smrti pet miliona ljudi, posle kojeg se hvale da ce time ubiti vjeru u Boga. Godine 1932 Staljin organizuje jos jedno namjerno izgladnjivanje ljudi, prilikom kojeg gladju ubija preko 10 miliona ljudi.

  Posle smrti komuinisticke dzukele Lenjina, kabalisti mu prave okultni hram, gdje drze njegovu ogavnu prepariranu lesinu.

  Evo pogledajte: http://www.youtube.com/watch?v=VhBcOWGAVAc

 27. Vukman Cejovic says:

  Evo duhovnog osvezenja i duhovne hrane za zalutale intelektualce.

 28. Vukman Cejovic says:
 29. Darko Bulatovic says:

  And I will dwell in the house of MY Lord for EVER!

  A vi kako hocete.

 30. Darko Bulatovic says:

  “People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway.
  If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway.
  If you are honest, people may cheat you. Be honest anyway.
  If you find happiness, people may be jealous. Be happy anyway.
  The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway.
  Give the world the best you have and it may never be enough. Give your best anyway.
  For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway.”

  Marija Tereza

 31. Vukman Čejović, autentični crnogorski kreten.
  Prijeko potreban ban, prije koalicije u NK i prije rebalansa budžeta..

  • Ne znam. Vidim da je banovan i sa nekih duhovno mu bližih, pravoslavnih portala zato što spamuje (ako on misli da je to zbog zavjere inovjeraca, novotaraca & propeleraca)

   S druge strane, do sada niko nije banovan sa ovoga Servisa, možda i treba da ostane tako.

   A da Vukmana svi lijepo zamolimo da ode i napiše neku dobru, debelu knjigu? Možemo potpisati da ćemo skupiti pare i kupiti jedan primjerak za školsku biblioteku javnogservisa.me
   Pošto je on božiji čovjek, valjda nam se ne ogluši :)

   • Нико није банован са Јавног сервиса? Зар је могуће да си већ заборавио на интелектуалца из Прчња и сексуално девијантног пензионера Јола Дрињака? Једини коментатор у историји портала чији је сваки коментар отишао у Јавни ВЦ.

   • Hehehe, u pravu si. Samo, Jole (“Đuro Perov nešto-nešto”?) je imao onaj ekplicitan toaletni diskurs, akutnu dijareju. Sa tim se lako izlazi na kraj – četke, metle, gumene rukavice…

    Vukman je hronična pojava. Vukman je kulturan, ali bezobziran. Vukman osuđuje komunističko jednoumlje i teror, a teroriše posjetioce portala u sve 16. Ponekad se na portalu pojavi neki dobar tekst i pošaljem link prijateljima koji portal inače ne čitaju, ali sam to prestao da radim otkako Vukman na svakoj temi ostavlja po dvadeset komentara. Nekako me je sramota, kao kad nekome preporučiš neku dobru, mirnu plažu a ona zatrpana smećem.

 32. Necisti duh ne moze da podnese kada se dira Marks, Darvin i Frojd.

  • moj nečisti duh ne može da podnese kad danima na omiljenom portalu ne može pročitati suvisli komentar jer je ovaj zagušen nečijim postovima. Ako misliš da imaš šta da kažeš – smisli, napiši, sačekaj reakciju i nastavi razgovor. Ako ljudi neće da polemišu sa tobom, možda je i to znak da si promašio sagovornike i da treba da nađeš druge. Iskreno me ne zanima jesi li zilot, anarhista, Živac, kreten ili džedaj. Jeste, imam problem sa stavovima koje zastupaš ali ne sa tvojim pravom da ih iznosiš, sve dok učestvuješ u nekakvom razgovoru.

   Ovim bezobzirnim spamovanjem (dakle, bez osvrtanja na postojanje sagovornika) pretvaraš svaku temu u svoj idiotski monolog. I nikome se ne otvara portal ako pod rubrikom “Posljednji komentari” stoji sve sam Vukman Čejović do Vukmana Čejovića, skribomana.

 33. Marksizam, moderni otrovni napitak.
  Evo eksperti citajte. Citajte braco Srbi vi koji podrzavate marksovu kretensku ideologiju, covjeka koji je za vas pisao da ste rasno smece i da vas treba istrijebiti.

  http://www.creativitymovement.org/creator_library/croatian/ner-21.html

 34. U prethodnom tekstu je sve sto se Marksa tice istina, ali upozoravam citaoce da su tekst pisali protivnici hriscanske vjere, pa neka to uzmu u obzir.

  Ipak, to ne umanjuje istine o Marksu i onima iza njega.

 35. Molim cijenjene citaoce da ne obracaju paznju na ovu nasu palu bracu, nekontrolisanih emocija, jer ta braca su odavno zatrovana marksizmom i ostalim duhovnim smecem modernoga doba i njihovi neartikulisani izlivi emocija samo pokazuju da ih je istina o Marksu, Darvinu i Frojdu, te tri aveti moderne civilizacije, dobro pogodila.

  Skrecem paznju citaocima da sam u zadnjih desetak poruka sa mnostvom filmovima, debilnu marksisticku religiju izuo iz cipela.
  Molim vas pazljivo pogledajte sve one snimke koje sam postavio.

 36. Da li biste se vi slozili sa mnom da pokrenemo jednu peticiju, kojom bi se izbacilo debilno ucenje od Darvina i Frojda iz skola a takodje da se i sirenje marksizma zakonom zabrani i da se u skolu uvede predmet “anti marksizam”.

  • Ne bi se složili s tobom.
   Aj čovječe razguli s ovog portala, totalno si otrovao ovaj prostor…
   Nisam pročitao smislen komentar mjesecima ovdje, jer je konstantno sve okupirano tvojim i komentarima Darka Bulatovića.
   To što te niko ne blokira misliš da ti daje za pravo da bombarduješ ovo mjesto samo svojim mozgalicama? Niko ti i ne odgovara na komentare, niko te i ne čita, samo spamuješ i zatrpavaš.
   Odmori malo.

   Radeakcija bi stvarno mogla razmisliti da reže ovakve nepregledne umotvorine.

 37. O BOZE STO NAS KAZNJAVAS?!

  • G. Vukmane,

   može li vas čovjek ljubazno zamoliti da, ako već nemate namjeru da nas svog prisustva u potpunosti oslobodite, makar obuzdate vašu grafomaniju, ograničavajući je na dva-tri(najviše) komentara dnevno? Bilo bi takođe poželjno da u tim komentarima izostavite vaše opsesivno-kompulsivne primisli. Imate FB, twiter, mogućnost kreiranja sopstvenog bloga, i šta sve ne, pa “višak” isporučite tamo negdje. Vladate takođe njemačkim jezikom, pa zašto ne iskoristite tu mogućnost? Zar ne mislite da je Njemcima potrebniji prorok vašeg kalibra? Nemojte nas više “spasavati”, naročito ne na vaš način , molim vas najljubaznije! Ostavite nas da mirno potonemo u duhovnom mraku, neznanju i intelektualnoj frivolnosti koja nam je tako draga. U suprotnom, uredništvu savjetujem da ozbiljno razmisli o uvođenju ostrakizma; ovoj logorejičnoj tiraniji se jednom mora stati na put. Bilo bi ljudski i hrišćanski sa vaše strane, g. Vukmane, da urednike sačuvate od “iskušenja” te vrste, i da udovoljite zahtjevima većine posjetilaca ovog portala.

 38. @Brko,
  pod hitno se vracajte SVI. Novonastala situacija je :trolovi okupirali sajt i MI necemo s njima. A ja kazem: gdje smo MI, trolovi nemaju sanse. Dozvolicete, ipak je ovo dragocjen prostor. Zar treba dozvoliti da se ugasi tek tako?! Ovo nije prvi napad, a nije ni potonji…
  ili mozda jeste?! Nisam bas u toku. Ima nas sasvim dovoljno da mozemo komunicirati kao sto smo i do sada. Ako Redakcija pocne banovati onda je to mjesto kao i svako drugo. Treba istrajati, a ne ponasati se kao uvrijedjene malogradjanske gospodjice.

  • Biljo,
   istrajati u polemici sa trolovima je dokazano nemoguće. Teško je ragovarati sa nekim ko uopšte ne dolazi da razgovara – nego da “izuva iz cipela” koristeći argumente koji samo njemu nešto znače. Njegova “istina” stoji u njegovom tumačenju jedne knjige, stoga poziva na paljenje drugih knjiga, ima “potrebu da prosvijetli pučanstvo” i “smisao koji nam neće objašnjavati”. Jer smo postali od majmuna.

   Ne mislim da Vukmana treba banovati, naprotiv, treba mu dati da uređuje portal nedjelju dana. I vidjeti rezultate.

   Iskreno, kad neko u kafani uzme da davi kao što to Vukman radi, vrijeme je da se ide doma i odspava. A lijepo vaspitane malograđanske gospođice nemaju šta da traže u Vukmanovoj drumskoj kafani :)

   • Da se Vi ne biste uvrijedili ja cu Vam sada objasniti smisao ovog mog pisanja protiv marksizma.
    Smisao ovoga je taj sto je: marksizam, anarhizam, trockizam, lenjinizam, titoizam, darvinizam, frojdizam, feminizam, ekumenizam ISTO SRANJE U DRUGOM PAKOVANJU.

    Pa sam zato odlucio da o tome pisem, onako kako bi ljudi shvatili da je sve to isto, samo malo razlicito kamuflirano.

    Svrha svih tih degenerativnih pokreta je unistenje hriscanstva i stvaranje svjetske diktature i svi ti pokreti su smisljeno napravljeni, svi su oni organizovano sireni, svi se ti pokreti nama prefidno namecu i svima njima je zajednicki centar, jer su i tvorci i rukovodioci svih tih pokreta isti “ljudi”.

    Ali evo konkretno: Titoizam, trockizam i lenjinizam za svoju osnovu imaju marksizam.
    I marsizam i trckizam i titoizam i lenjinizam za svoju osnovu uzimaju darvinizam.

    I marksizam i lenjinizam i trockizam i titoizam propagiraju sirenje slobodne ljubavi i unistenje tradicionalne porodice i tradicionalnih hriscanskih vrijednosti, pa je i zato povezanost ovih komunistickih pokreta i feminizma ogromna.

    Nisu uzalud za praznovanje osmog marta najvise odgovorni komunisti. I pitajte stare cime su se bavili partizani po Crnoj Gori za vrijeme drugog svjetskog rata.

    Tamo je bilo kurvaluka do besvijesti, maltene su se u svim partizanskim odredima pravile redaljke i tamo se nije znalo ko koga jebe.

   • jesi to držao svijeću u Petoj proleterskoj?

 39. Darko Bulatovic says:

  Ja vam predlazem da se vi okupite fino napravite vas blog postavite pravila da samo oni koji kao vi razmisljate mogu da pishu i zivite srecno i veselo, ili pak to ucinite sa vlasnicima ovoga portala.

  Do tad su vashi komentari stvarno besmisleni.

 40. Postovana gospodo, koja pisete u ime mnogih, potrudite se da ubuduce pisete samo u svoje ime.

  Zamislite sledecu situaciju. Dodje neko i pocne da velica fasizam.
  Zamislite samo vi tu drskost, da neko u dvadeset i prvom vijeku pocne da velica fasizam.
  I onda se pojavi neko ko ce argumentovano taj fasizam da “izuje iz cipela”, da ga napravi smijesnim i da citaocima prezentira, koliko je glupo vjerovati u fasisticku ideologiju.

  Moji marksizmom zatrovani kriticari, koji pisu u ime mnogih, bi mi aplaudirali, ukoliko bih pisac antifasistickih pamfleta bio ja.

  Ali, ovdje MNOGI velicaju marksizam, odeologiju koja je neuporedivo zlocinackija od fasizma i ideologiju koja je svijet u crno zavila.
  Meni, postovana gospodo pricinjava NEOPISIVO ZADOVOLJSTVO da tu zlocinacku ideologiju “izujem iz cipela”, da je napravim smijesnom i da se sa tom majmunskom ideologijom sprdam.

  To sto ste se vi time nasli pogodjenim, ja to potpuno razumijem. Takodje razumijem to sto ne pokusavate ni jednim argumentpom da se suprostavite masi cinjenica napisanih u vezi majmunske marksisticke ideologije i nista manje majmunske teorije od Darvina.

  Nisam ja kriv sto su vasi ideolozi bili bolesni i mentalno poremeceni ljudi. nisam ja kriv sto je njihova ideologija majmunska i sto je njihov intelektualni nivo tako nizak, da cak i prosjecno obrazovan covjek moze da se sprda sa njima.

  Ako vi niste u stanju da razmisljate malo dublje od dubine kojom ste nauceni u marksizmu, onda vam ja ne mogu pomoci. Ako je duboko razmisljanje za vas podvig, onda sta ja da radim.

  Ja shvatam da je marksisticka ideologija skrojena za idiote, isto kao i darvinizam, i frojdizam. To je uradjeno stoga jer u svijetu ima veoma mnogo povrsnih ljudi, kojima razmisljanje ne predstavlja hobi.

  Moguce da moji kriticari pripadaju tom sloju ljudi.
  Ali, sto bi crni Grujo rekao “more bit, al ne mora bit.”

  Uostalom, moje intezivnije pisanje na ovoj temi je pocelo posle uvreda i pokusaja ponizavanja moje licnosti a povod za to je bila moja poruka u kojoj sam napisao da je anarhizam ideologija “trla baba dlan, da joj prodje dan”.

  Posle toga sam osjetio potrebu da prosvijetlim pucanstvo, ali ne radi pobornika marksizma, nego onim drugih, koji mi ovih dana salju na stotine telegrama podrske u kojima izrazavaju divljenje iznijetim cinjenicama ovdje.

  Vi ste svakako primijetili da je ova tema o anarhizmu jedna od najcitanijih tema na forumu, sto je svakako zbog toga jer moji obozavatelji svakog dana po nekoliko puta citaju ono sto je ovdje pisano.

  Moje prekjucerasnje obracanje sa puno poruka imalo je svoj idejno propagandni smisao, koji vam ja necu objasnjavati, ali cu vam reci da je to bilo smisljeno djelovanje da izazovem kod pobornika marksizma bas onakvu histericnu reakciju kakvu sam izazvao.

  Posto je moj cilj ispunjen, sada prelazim na drugu fazu mog idejno propagandnog djelovanja, gdje cu pisati mozda jednom u dan ili dva, jer ce se sada svako moje pisanje iscekivati sa velikom pozornoscu i sa velikom paznjom citati.

  Ovom prilikom zelim da pozdravim moje mnogobrojne obozavatelje i da im napisem da ih ni ubuduce necu iznevjeriti.

  Hvala na paznji.

 41. Social peer-to-peer processes
  Peer-to-peer (P2P) is not restricted to technology, but covers every social process with a peer-to-peer dynamic, whether these peers are humans or computers. Peer-to-peer as a term originated from the popular concept of P2P distributed application architecture that partitions tasks or workloads between peers. This application structure was popularized by file sharing systems like Napster, the first of its kind in the late 1990s.
  The concept has inspired new structures and philosophies in many areas of human interaction. P2P human dynamic affords a critical look at current authoritarian and centralized social structures. Peer-to-peer is also a political and social program for those who believe that in many cases, peer-to-peer modes are a preferable option.

  Definition
  P2P is a specific form of relational dynamic, based on the assumed equipotency of its participants, organized through the free cooperation of equals in view of the performance of a common task, for the creation of a common good, with forms of decision-making and autonomy that are widely distributed throughout the network.
  There are three fundamental aspects of social P2P processes:
  1. peer production – the collaborative production of use value is open to participation and use to the widest possible number (as defined by Yochai Benkler, in his essay Coase's Penguin);
  2. peer governance – production or project is governed by the community of producers themselves, not by market allocation or corporate hierarchy;
  3. peer property – the use-value of property is freely accessible on a universal basis; peer services and products are distributed through new modes of property, which are not exclusive, though recognize individual authorship (i.e. the GNU General Public License or the Creative Commons licenses).
  Peer production does not produce commodities for exchange value, and does not use the price mechanism or corporate hierarchy to determine the allocation of resources. It must therefore be distinguished from both the capitalist market (though it can be linked and embedded in the broader market) and from production through state and corporate planning; as a mode of governance it differs from traditional linear hierarchies; and as a mode of property it differs from both traditional private property and state-based collective public property; it is rather the common property of its producers and users and the whole of humankind. Unlike private property, peer property is inclusive rather than exclusive — its nature is to share ownership as widely, rather than as narrowly, as possible.

  Characteristics
  P2P processes are not structureless, but are characterized by dynamic and changing structures which adapt themselves to phase changes. Its rules are not derived from an external authority, as in hierarchical systems, but are generated from within. It does not deny ‘authority’, but only fixed forced hierarchy, and therefore accepts authority based on expertise, initiation of the project, etc. P2P may be the first true meritocracy. The threshold for participation is kept as low as possible. Equipotency means that there is no prior formal filtering for participation, but rather that it is the immediate practice of cooperation which determines the expertise and level of participation. Communication is not top-down and based on strictly defined reporting rules, but feedback is systemic, integrated in the protocol of the cooperative system. Techniques of ‘participation capture’ and other social accounting make automatic cooperation the default scheme of the project. Personal identity becomes partly generated by the contribution to the common project. P2P characterists have been studied by Howard Rheingold et al.'s Cooperation Project.[2]

  P2P is a network, not a linear or ‘pyramidal’ hierarchy (though it may have elements of it); it is ‘distributed’, though it may have elements of centralization and ‘decentralisation’; intelligence is not located at any center, but everywhere within the system. Assumed equipotency means that P2P systems start from the premise that ‘it doesn’t know where the needed resource will be located’, it assumes that ‘everybody’ can cooperate, and does not use formal rules in advance to determine its participating members. Participants are expected to self-select the module that corresponds best to their expertise. Equipotency, i.e. the capacity to cooperate, is verified in the process of cooperation itself. Validation of knowledge, acceptance of processes, are determined by the collective through the use of digital rules which are embedded in the project's basic protocol. Cooperation must be free, not forced, and not based on neutrality (i.e. the buying of cooperation in a monetary system). It exists to produce something. It enables the widest possible participation. These are a number of characteristics that we can use to describe P2P systems ‘in general’, and in particular as it emerges in the human lifeworld. Whereas participants in hierarchical systems are subject to the panoptism of the select few who control the vast majority, in P2P systems, participants have access to holoptism, the ability for any participant to see the whole.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_peer-to-peer_processes

  • Darko Bulatovic says:

   Torrenti su postovani skoro izumrli kao oblik komunikacije. krenuo je bio da se razvija velikom brzinom ali zbog IP bespostedne borbe su desetkovani.

   Nekoliko nivoa je bilo te borbe. Prvi najsnazniji su zapravo podmecanje virusa koji su imenovani kao popularni programi(jelte ideje).

   Taj oblik podmetanja je imao najvishe efekta da se ljudima pokvare kompjuteri (jel mozgovi)
   Podmecali su i jedni i drugi, i pirati i policajci, pokazujuci da peer-2-peer komunikacije su zapravo mreza pogodna za manipulaciju nekih vecih peer-ova manjim peer-ovima i time pokazali da se zapravo radi o josh jednom obliku multi-level-marketinka ili piramide.

  • Darko Bulatovic says:

   Ti virusi su pravili od peer-ova ogromne mreze uspavanih “vojnika” koji samo cekaju signal da se probude i izvrshe naredjenje.
   Denial of Service ili Distributed Denial of Service kao unapredjena verzija novih masovnih mreza “vojnika” je postao standard u komunikacionim borbama.

   Kao odgovor na takve pokusaje, ili mozda podgrupisanje su stvoreni privatni trackeri (privatne grupe) koje su samo odredjenoj skupini omogucavali P2P komunikacije, i to se moze paralelno posmatrati kao tajna udruzenja, organizacije i nacionalne ideje….

   Nista nije novo, a sto nije vec bilo pod suncem, rece Propovjednik.

 42. Darko Bulatovic says:

  Nemogu Gospodine Cejovicu oni ovaj njihov anarhizam ni na ovoj temi da primijene sami sebe demantuju….

  • Demokratija i jeste dozvoliti jednoj budali da bude to što jeste.
   Kada bi se primjenjivala anarhija, on (Čejović) bi prirodno bio izbačen sa ovog prostora i formirao lični prostor gdje će na sebi svojstven način moći iznositi ideje. Ovako demokratski ostaje gdje jeste. Mada kada bi redakcija napravila jedne demokratske izbore u formi ankete vjerujem da bi budala bila takođe izbačena.
   Nije problem u idejama i razmišljanjima već u načinu na koji se to ispoljava.
   Vi ste argumentovano vodili razgovor na ovu temu braneći mene, na tome vam hvala.
   Kasnije i vi se gubite u nepoznatom prvacu.
   Tema se od anarhije, zahvaljujući gospodinu, prelila na Marksa, Darvina, krvine sinove, Jevreje, ateiste i ostalo. Šta bi se desilo da se pojavio neko i stavio argumente protiv Boga nazivajući vjeru u njega budalaštinama i ostalo.
   Prateći ovaj portal primjećujem da skoro svaku temu on vuče u pravcu koji njemu odgovara šiteći tenziju i mržnju.
   Možda je riješenje ignorisanje.

   • Darko Bulatovic says:

    Ja sam vama postavio pitanje u obliku odgovora na vash tekst vi ste od tad nestali bez traga do sad sa vashim uanti-anarhiskim stavom.

    Neznam sto se desilo u medjuvremenu ali niste nastavili polemiku u vashem prijasnjem stavu vec vashim komentarom potvrdili ono sto sam rekao:

    Vrlo je banalan model anarhije-slobode, koji zapravo uvijek dovodi do ostalih oblika vladavine.

   • Gospn demokrata, Vase razmisljanje je vrlo plitko, sto je i jedna od glavnih osobina marksista.
    Marksisti su najgluplji sloj ljudi koje pozanajem, njihova intilligencija je vrlo cesto na nivou debila, jer da nije tako ne bi podrzavali jednu sizofrenu budalu, kao sto je bio Karl Marks.

    Ipak u jednoj stvariu ste u pravu a to je da svaku temu na kojoj pisem pokusavam da odvucem u onom smjeru u kojem mi odgovara.
    Bravo maestro, ovo ste savrseno pogodili, ali zar to ne radi svaki covjek koji ovdje pise?
    Cilj mog pisanja nije stvaranje mrznje prema ljudima, nego prema ideologijama, takodje moj cilj jeste stvaranje tenzija prema odredjenim ideologijama, pa zato namjerno pisem provokativno.

    Zar nije legitimno pisati provokativno protiv jedne zlocinacke ideologije koja je za poslednjih 90 godina u smrt poslala preko 100 miliona ljudi.
    Uostalom, Marks je “ideolog” koji je javno propagirao genocid, moj narod (a i Vas takodje) nazivao rasnim smecem i za nas narod pisao da ne treba da postoji nego da nestane u vatri revolucionarnog holokausta.

    To sto pisete da temu sa anarhizma namjerno prebacam (prelivam) na marksizam, Jevreje, Marksa, Darvina i Frojda je veoma dobra kostatacija i tu ste potpuno u pravu.

    Da, naravno da to radim namjerno jer je sve to vrlo povezano gospodine.
    Ne moze se marksizam posmatrati odvojeno od kabalizma, darvinizma, frojdizma i jos mnogo toga.

    Svo to SMECE se ne moze odvajati jer je svo to duhovno smece neverovatno povezano i to smece je dio zajednickog paketa, koje su nam kabalisti nametnuli, radi unistenja nase kulture, civilizacije i vjere u Hrista.
    Mnogi bi voljeli da se sve to posmatra odvojeno i ja ih potpuno shvatam, ali to sta pobornici marksizma, darvinizma i frojdizma vole ili ne vole me savrseno ne zanima.

    Vase pisanje, da bi demokratskim referendumom bio izbacen sa ovog foruma je vrlo pogresno, jer bas je moje pisanje napravilo da je ova tema trenutno jedna od najcitanijih.
    A zasto je to tako?
    Pa zato sto sam vas marksiste rastavio na proste cinioce, i ljudi to vole i prosto uzivaju u tome sto vam radim.
    Sto se tice Vaseg predloga da me ignorisete, to je gospodine nemoguce i Vi to vrlo dobro znate. Argumenti koje sam na ovoj temi postavio Vi ne mozete ignorisati, pa posto su oni toliko provokativno da ih ne mozete precutati a oboriti te argumente je prosto nemoguce, onda Vi i Vasi istomisljenici mozete samo da pokusavate da me provocirate i nista drugo.
    Moram Vasm priznati da me vase reakcije veoma zabavljaju.
    Molim Vas i Vase istomisljenike da nastavite istim tempom.

   • Darko Bulatovic says:

    Sto se tice Vaseg predloga da me ignorisete, to je gospodine nemoguce i Vi to vrlo dobro znate.

    Hahaha bas ste me nasmijali.

   • Darko Bulatovic says:

    Znate Vukmane nikoga odje ne boli kad vas neko vrijedja vec samo gledaju sebe. Ako ista objasnjava situaciju realno to je uprqvo to.

   • Za Vukmana
    budalo tačno 35 puta si pomenuo Marksa. U tekstu koji je tema pominje se jednom i to u negativnom kontekstu. To je tvoj problem, a nešto drugo.

    Za Darka
    ja sam samo rekla da mi je teško, vama hvala što me branite. Izvinite molim vas.

   • Darko Bulatovic says:

    Vi ste postavili link ka tekstu koje sam ja dozivio kao vash stav to jest tekst sa kojim se slazete.
    Tok diskusije bi trebao da vodi ka iznosenju ideja o mogucim resenjima, i ja sam se mahom koncentrisao na taj dio.

    A kome nije tesko?

    Samo onima do kojih nam nije stalo ili im tu teskocu ne (zelimo da) uvidjamo.

    (Ne zelite da) Vidite da je i Vukmanu tesko, pa opet zaboravljate da smo svi mi ponekad ili cesto budale.

 43. Infrastructure for social P2P processes
  The first requirement to facilitate the emergence of peer-to-peer processes is the existence of a technological infrastructure that enables distributed access to ‘fixed’ capital. Individual computers that enable a universal machine capable of executing any logical task are a form of distributed ‘fixed capital,’ available at low cost to many producers. The internet, as a point to point network, was specifically designed for participation by the edges (computer users) without the use of obligatory hubs. Although it is not fully in the hands of its participants, the internet is controlled through distributed governance, and outside the complete hegemony of particular private or state actors. The Internet's hierarchical elements (such as the stacked IP protocols, the decentralized Domain Name System, etc…) do not deter participation. Viral communicators, or meshworks, are a logical extension of the internet. With this methodology, devices create their own networks through the use of excess capacity, bypassing the need for a pre-existing infrastructure. The ‘Community Wi-Fi’ movement, Open Spectrum advocacy, file-serving television, and alternative meshwork-based telecommunication infrastructures are exemplary of this trend.[3]

  The second requirement is alternative information and communication systems which allow for autonomous communication between cooperating agents. The web (in particular the Writeable Web and the Web 2.0 that is in the process of being established) allows for the universal autonomous production, dissemination, and ‘consumption’ of written material while the associated podcasting and webcasting developments create an ‘alternative information and communication infrastructure’ for audio and audiovisual creation. The existence of such an infrastructure enables autonomous content production that may be distributed without the intermediary of the classic publishing and broadcasting media (though new forms of mediation may arise).

  The third requirement is the existence of a ‘software’ infrastructure for autonomous global cooperation. A growing number of collaborative tools, such as blogs and wikis, embedded in social networking software facilitate the creation of trust and social capital, making it possible to create global groups that can create use-value without the intermediary of manufacturing or distribution by for-profit enterprises.

  The fourth requirement is a legal infrastructure that enables the creation of use-value and protects it from private appropriation. The General Public License (which prohibits the appropriation of software code), the related Open Source Initiative, and certain versions of the Creative Commons license fulfill this role. They enable the protection of common use-value and use viral characteristics to spread. GPL and related material can only be used in projects that in turn put their adapted source code in the public domain.

  The fifth requirement is cultural. The diffusion of mass intellectuality, (i.e. the distribution of human intelligence) and associated changes in ways of feeling and being (ontology), ways of knowing (epistemology) and value constellations (axiology) have been instrumental in creating the type of cooperative individualism needed to sustain an ethos which can enable P2P projects.

  P2P processes and economy

  P2P processes and capitalism
  There are two important aspects to the emergence of P2P in the economic sphere. On the one hand, as format for peer production processes, it is emerging as a ‘third mode of production’ based on the cooperation of autonomous agents. Indeed, if the first mode of production was laissez-faire based capitalism, and the second mode was the model of a centrally-planned economy, then the third mode is defined neither by the motor of profit, nor by central planning: to allocate resources and make decisions, it does not use market and pricing mechanisms, or managerial commands, but instead uses social relations. Peer production is a significant part of the mainstream economy, even if it is not much advertised as such in mainstream economic literature.

  Despite significant differences, P2P and the capitalist market are highly interconnected. P2P is dependent on the market and the market is dependent on P2P. Peer production produces use-value through mostly immaterial production, without directly providing an income for its producers. Participants cannot live from peer production, though they derive meaning and value from it.

  The market and capitalism are also dependent on P2P. Capitalism has become a system relying on distributed networks, in particular on the P2P infrastructure in computing and communication. Productivity is highly reliant on cooperative teamwork, most often organized in ways that are derivative of peer production's governance. The support given by major IT companies to open-source development is a testimony to the use derived from even the new common property regimes. The general business model seems to be that businesses use the P2P infrastructure, and create a surplus value through services, which can be packaged for exchange value. For-profit enterprises mostly use partial implementations of P2P. Amazon built itself around user reviews, eBay lives on a platform of worldwide distributed auctions, and Google is constituted by user-generated content. Value creation today is no longer confined to the enterprise, but beholden to the mass intellectuality of knowledge workers, who through their lifelong learning/experiencing and systemic connectivity, constantly innovate within and without the enterprise.

  Peer-to-peer systems contribute to more specific forms of distributed capitalism. The massive use of open source software in business, enthusiastically supported by venture capital and large IT companies such as IBM, is creating a distributed software platform that will drastically undercut the monopolistic rents enjoyed by companies such as Microsoft and Oracle, while Skype and VoIP will drastically redistribute the telecom infrastructure. In addition, it also points to a new business model that is ‘beyond’ products, focusing instead on services associated with the nominally free FS/OS software model. Industries are gradually transforming themselves to incorporate user-generated innovation, and a new intermediation may occur around user-generated media. Many knowledge workers are choosing non-corporate paths and becoming mini-entrepreneurs, relying on an increasingly sophisticated participatory infrastructure, a kind of digital corporate commons.

  P2P systems vs. market economy
  Social P2P systems are different from market economy: neither market pricing nor managerial command are required for P2P processes to make decisions regarding the allocation of resources. There are further differences:

  Market economy is similar to insect-like swarm intelligence. There are autonomous agents in a distributed environment, but each individual only sees his own immediate benefit.
  Markets are based on ‘neutral’ cooperation, and not on synergistic cooperation: no reciprocity is created.
  Markets operate for the exchange value and profit, not directly for use value.
  Whereas P2P aims at full participation, markets only fulfill the needs of those with purchasing power.

  Markets do not function well for common needs that do not involve direct payment[3] (national defense, general policing, education and public health). In addition, they fail to take into account negative externalities[3] (the environment, social costs, future generations).

  P2P economic system
  In The Political Economy of Peer Production Bauwens regards P2P phenomena as an emerging alternative to capitalist society. P2P economy may be seen as extending or already existing outside the sphere of free/open source software production and other non-rival immaterial goods. Peer production effectively enables the free cooperation of producers, who have access to their own means of production, and the resulting use-value of the projects supersedes for-profit alternatives.

  Historically, though forces of higher productivity may be temporarily embedded in the old productive system, they ultimately lead to deep upheavals and reconstitutions of the political economy. The emergence of capitalist modes within the feudal system is a case in point. This is particularly significant because leading sectors of the for-profit economy are deliberately slowing down productive growth (through patents and monopolization) and trying to outlaw P2P production and sharing practices.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_peer-to-peer_processes

 44. P2P processes and politics

  P2P governance
  Governments of countries are composed of a specialized and privileged body of individuals, who monopolize political decision-making. Their function is to enforce existing laws, legislate new ones, and arbitrate conflicts via their monopoly on violence. Legislation can be open to the general citizenry through open source governance, allowing policy development to benefit from the collected wisdom of the people as a whole.

  Michel Bauwens has stated, that society is not a peer group with an a priori consensus, but rather a decentralized structure of competing groups and representative democracy cannot be replaced entirely by peer governance.[4]

  Peer projects which evolve beyond a certain scale and start facing issues of decisions about scarce resources, will probably adapt some representational mechanisms. Representative and bureaucratic decision-making can and will in some places be replaced by global governance networks which may be self-governed to a large extent, but in any case, it will and should incorporate more and more multistakeholder models (i.e. collaborative e-democracy), which strives to include all groups that could be affected. This group-based partnership model is different, but related in spirit, to the individual-based peer governance, because they share an ethos of participation.

  Open source movements and P2P processes
  Many new movements are taking on P2P organizational formats, such as the alter-globalization movement and the “Occupy” movement (i.e. Occupy Wall Street). The movements see itself as a network of networks that combines players from a wide variety of fields and opinion, who, despite the fact that they do not see eye to eye in all things, manage to unite around a common platform of action around certain key events.

  They are able to mobilize vast numbers of people from every continent, without having at their disposal any of the traditional news media, such as television, radio or newspapers. Rather, they rely almost exclusively on the P2P technologies described above. Thus, Internet media are used for communication and learning on a continuous basis, prior to the mobilizations, and also during the mobilizations.

  Independent Internet media platforms such as Indymedia, as well as the skillful use of mobile phones, are used for real-time response management, undertaken by small groups that use buddy-list technologies, and sometimes open source programs that have been explicitly designed for political activism such as TextMob.

  Many reports have appeared, including those described in Howard Rheingold’s Smart Mobs, about the political significance of SMS in organizing successful protests and ‘democratic revolutions’. The network model allows for a more fluid organization that does not fix any group in a permanent adversarial position. Various temporary coalitions are created on an ad hoc basis depending on the issues.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_peer-to-peer_processes

 45. Prijatelju, ja i ti bi po nekoj definiciji mogli biti anarhisti ili pankeri.

  Anarhisti su protivnici drustva i nakaradne moderne civilizacije.
  Oni su protivnici laznih vrijednosti i laznih autoriteta.
  Protivnici su nametnutog pogleda na svijet i protivnici su manipulisanja ljudima.

  Ako se ovo moze nazvati anarhizmom, onda smo mi anarhisti na kvadrat.

  Evo, mi smo protivnici ovakvog drustva u kakvom zivimo i nakaradne moderne civilizacije sazdanoj na ljudima koji nisu vjerovali u Boga i koji su svoj zivot zavrsili u ludnicama.

  Protivnici smo svih onih vrijednosti, koje su covjecanstvu od onih mentalno poremecenih idiota (Marksa, Darvina i Frojda) i snaznog kabalistickog lobija, koji im siri ideje, nametnuti.

  Mi smo protivnici autoriteta “intelektualaca” jer smatramo da su danas “intelektualci” najneintelegentniji i najzombiraniji sloj drustva i da tajni kabalisticki lobiji koji nam namecu civilizaciju sazdanu na tupavim i sizofrenim tipovima tipa Marks, Darvin i Frojd, to rade iz svojih interesa sa ciljem duhovnog unistenja i porobljavanja covjecanstva.

  Takodje smatramo da je sprdanje sa kvazi intelektualcima i stvarno opisivanje njihove i njihovih ideologa “golotinje”, jedna od veoma uspjesnih metoda njihovog diskreditovanja.

  Mi smatramo da je od velike vaznosti marksisticku ideologiju, kao i ideologiju darvinizma i frijodizma napraviti smijesnom a njihove tvorce i one koji stoje iza njih ljudima male pameti, sto zaista nije ni malo tesko i prosto predstavlja zadovoljstvo.

  Tako da smo mi u stvari “anarhisti” a mozda bi se mogli svrstati i u pankere.

  • Dobro si ukapirao više!

  • Jebo ga Bog, čiti anarhita!!!

  • Darko Bulatovic says:

   Ja tesko mogu sebe svrstati u bilo koju ideologiju gospodine Vukmane.

   Ono sto je cinjenica da je Komunizam zavrshio svoju misiju, mozete reci, od strane onih koji su ga i kreirali.

   Nema vishe toga u realnosti bez u glavama pojedinaca iz ovoga ili onoga razloga koji su ostali ka tuzna djeca bez roditelja.

   Bitka je zavrshena, kapital je pobijedio, kukaju mahom oni koji ga nemaju(ili ga nikad nece imati dovoljno).

   Vi ko i Ja trebamo da poradimo na sebi i uvidimo stvari koje nas tiste su zapravo nesuocavanje adekvatno sa realnoscu.

   Ja pokusavam da budem realan i da se pomirim sa cinjenicom da svako ima svoj ugao i da u tom uglu koliko se god zanosio je on sam i njegovi djaoli ili ako je te srece ljudske Bog.

   Ja sam shvatio da meni licno politicka karijera(srece moje!) nikad nebi posla sa rukom. Jer ljudi ne vole one koji ih kritikuju vec samo one koji im odobravaju.

   Ta ljubav njihova je interesne prirode, sto nemora biti loshe ako bi znali sto je zapravo njihov interes.

   Svijetu nema spasa, Knez svijeta vlada i djeca svijeta su mu privrzena do kraja.

   Samo josh da osiguramo, kad bi smo ikako mogli, da nismo od tih.

 46. Gospodine Bulatovicu, moram da Vam kazem da marksizam nikada nije bio zivlji nego danas, samo danas marksisti pokusavaju da za svoju debilnu ideologiju nadju prikladnije pakovanje.

  Sva zapadna “intiligencija” je danas zarazene sa marksizmom a to sto pisete da je danas pobijedio kapital, pa kapital i jeste danas “pobijedio” i jeste kapital danas tako brutalan, da bi marksizam pod nekom prikladnijom maskom mogao ponovo da vaskrsne.

  Oni koji danas kontrolisu kapital su potpuno isti ljudi koji kontrolisu marksisticko podzemlje i koji ce brutalnost kapitala i kapitalizma tako kontrolisati, kako bude najbolje odgovaralo buducoj komunistickoj revoluciji, koja ce se uskoro izvesti pod njihovim vodjstvom.

  Valjda Vam nije nepoznato da iza svih ovih pokreta protiv svjetskog finansijskog sistema stoji najveci bankarski spekulant madjarski Jevrejin Zorz Soros (na madjarski Soros znaci seronja).

  Zar ne vidite povezanost svjetskog kapitala, svjetskih sredstava javnog informisanja, svjetskog gej lobija, svjetske pornografije, svjetske agitacije za unistavanje hriscanstva, novog svjetskog poretka, marksizma – ovaj put pod maskom trockizma, socijalisticke internacionale (zamjena za kominternu) i mnogo toga jos.

  Sta mislite koja nam to sila namece gej parade, i u skole darvinizam i frojdizam?
  Koja nam to sila namece debilne TV programe, pornografiju i unistenje svih tradicionalnih vrednosti.

  I koja je svrha citavog tog nametanja???

  Znate koja je svrha svega toga???

  Svrha svega toga je unistenje hriscanstva, unistenje familije i svih tradícionalnih vrednosti, unistenje svih drzava iu svake vrste suvereniteta, stvaranje ogromne armije nepismenih debila koji ce za interese svjetskog kabalistickog lobija izvesti svetsku revoluciju i uvodjenje jedne svjetske vlade, jedne svjetske drzave i jedne svjetske religije.

  Cilj svega ovoga nije nikakva demokratizacija, niti nikakva borba za siromasne, nego porobljavanje covjecanstva.

  • Darko Bulatovic says:

   Gospodine Vukmane, koliko ja mogu da vidim marksizam je nesto sto je ostalo u domenu viceva.

   Sta mislite koja nam to sila namece…

   Ja znam odlicno koja je to sila. To je ista sila kojoj je dozvoljeno da Adama prevari i da joj se da odredjeni rok da ucini sta moze po tom pitanju.

   Vis pominjete imena ljudi, grupe itd, ali gospodine Vukmane to su sve lutkarske stvari.

   Samo jedna sila postoji i njoj sigurno nije bitna nikakva ideologija osim ako se sa njom ne podruguje covjek.

   Nema covjek koji joj moze uteci i iz njenog iskusenja se izbaviti. Osim oni koji su zapisani u knjizi zivota.

   nemojte odstupati od onoga sto je napisano a kazete da vjerujete u zamjenu za mnoge iluzije koje su posijane u obliku informacija po svijetu.

   Nit je Marks kriv sto su drugi u njegovo ime cinjeli nit Isus pa ni niko drugi.

   Svako svata kako zeli i zudi i nalazi sebi za shodno.

   Osim onih koji su poduceni od Svevisnjega i prihvatili ga kako treba sa samokritikom a ne povodili se svojim prohtjevima.

 47. Callao, dobri moj, nisam ni mislila da se mi upustamo u polemiku sa trolovima nego
  da se vecina komentatora sa ovog portala vrati na portal. Pamtis li onu Arsenovu:”Ako svi odete na drugu obalu, ja necu imati s kim ostati mlad”.

 48. Callao zemljace moj, kao sto vidis mene je nemoguce ignorisati a ne citati jos manje.
  Rekao sam da su marksizam, feminizam i frojdizam veoma tijesno povezani.

  Napisao sam da su se partizani i drugarice partizanke jebali kao stuke, da su se po partizanskim odredima pravile najstrasnije redaljke i da se nije znalo ko koga jebe.
  Evo i drug Kapicic, zlocinacki general sa Cetinja, koji bi da je pravde trebao kao ratni zlocinac dozivotno robijati, svoju zenu je dao da mu je Tito jebe.
  On je bio presrecan da mu Tito prca zenu.

  Ali evo i dokaza za sve ovo sto pisem, da su se partizani i drugarice partizanke jebali kao stuke. Pazljivo procitajte tekst ispod:

  http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=31

  • Referentan ti je izvor.
   Bravo, Vukmane.

   • Imam ja i mnogo boljih izvora, price nasih starih, koji o ovome mnogo vise znaju.

    Ha,ha, ha.
    “Drugarice posadimo cveceeeee, kuda vojska druga Tita kreeeece.”

   • A da, zaboravih. Samo ti imaš “stare”. Mi ostali smo izrasli iz zemlje, kao maslačci.
    Opet, možda su tvoji stari u partizanima radili nešto što moji nisu? Ili vjeruješ jebačko-lovačkim pričama samo zato što je neko star? Bravo još jednom, bravo.

    :*

   • Callao, pročitaj Đida u verziji Živka Andrijaševića na Analitici. Naša istorija je tužna do bola. Tu nema dobre strane. Svi bi naši heroji iz II S.R. stali u sintagmu boljševički četnici.

   • znam, Neone. Osim što su pisali istoriju, pobjednici su izbrisali sve druge istorije. Svi znamo da smo u školi učili gluposti, ali mi je baš muka od “reče mi jedan čo'ek” revizionizma. To je ozbiljna nauka ali se njome niko ozbiljno ne bavi. Naučnost i objektivnost su na nivou guslarske poezije – ovaj je junak, ovaj je pogan, ovaj ima tri srca a ovome ona stvar do koljena.

 49. ZiviJo pokojni drug Tito!!! ZiviJo drug Slavko Perovic!!! Zivijo drug Vukman Cejovic!!!! Ima neka tajna veza izmedju ovih drugova, da jebe oca…

 50. Samo za @udbas-a

  Ima neka tajna veza
  Za sve ljude zakon krut
  Njome covjek sebe veze
  Kada bira sebi put
  Sidro koje ladju cuva
  Da ne bude buri plijen
  Tone skupa sa tom ladjom
  Jer je ono dio nje
  Ima neka tajna veza
  Tajna veza za sve nas
  Ima neka tajna veza
  Tajna veza za sve nas

 51. A evo malo o marsizmu na nasim prostorima.
  O drugu Titu i ljubicicama bijelim:

  “Po dolasku „druga Tita sa Vrhovnim štabom i udarnim jedinicama iz Srbije na oslobođenu teritoriju u Sandžak i Crnu Goru“ , Vrhovni štab donosi „Odluku o prelasku na drugu fazu revolucije“ , koja je podrazumjevala stvaranje komunističke teritorije od zapadne Crne Gore i istočne Hercegovine , odnosno čišćenje toga prostora od svih koji tu ideju ne prihvataju sa oduševljenjem .Za tu rabotu , oformili su posebne udarne grupe. Na Žabljak izlaze tada drugovi Mošo Pijade i Ivan Milutinović da odatle koordiniraju stvaranje sovjetske Crne Gore , a tu očekuju i dolazak ruskih padobranaca kako im je navodno prenio Tito. Prva ubistva su odmah počela. Prema podatcima iz ratnog dnevnika Bora Ćetkovića, ispada da je prva žrtva bio donjelješki sveštenik Vasilije Božarić. Drug Ćetković ovako veli: „ Uhvatili smo izdajnika i narodnog neprijatelja popa Vasilija Božarića , koji je javno govorio protiv naših ateističkih vjerovanja . Mislio je da se mi šalimo sa njim . Na moj znak počeli su drugovi da ga tuku štapovima , kamenjem i kundacima dok nije pao. Pošto se još trzao , bačili smo ga u Moraču“. Sjutradan su partizani po nalogu Blaža Jovanovića , pred kućom i familijama im u Piperima ubili Iva Vukovića i Iliju Miličkovića . Dragiša Ivanović u svojim Kučima predvodi udarne grupe koje ubijaju svakoga ko se ne opredjeljuje za komunizam. Ubijenima dolazi na sahranu i pred narodom se udara po puški govoreći : „Ova ga je ubila i ubijaće još“ . Taj Dragiša Ivanović je inače vrlo zanimljiva ličnost bio , prije rata najbolji student u istoriji beogradskog elektro fakulteta , poslije narodni heroj i komandant cijele ratne mornarice . 1950 se demobilisao , doktorirao i bio jedan od najuglednijih elektro fizičara u svijetu u svoje vrijeme . Njegov udžbenik kojeg je napisao početkom 60 –tih i danas se koristi na fakultetima kao neprevaziđen . Ali taj čovjek je bio potpuno zaražen komunističkim ludilom i bez obzira na superioran intelekt nije pokazivao nikakav racionalizam kad je u pitanju komunistička borba . Koča Popović piše u sjećanjima kako su tokom bitke na Sutjesci bili zarobili dva Njemca pa su mislili da ih razmjene , ali je Dragiša Ivanović jednog od njih udario puškom iz sve snage preko šljema tako jako da se puška slomila na pola . Pošto se vezani Njemac još uvjek micao na zemlji , Ivanović je izvadio nož i klao ga dok mu nije otkinuo glavu . Ali da se vratim početku „lijevih skretanja“. Poslije gore navedenih , partizani ubijaju sveštenika Petra Vujovića „zbog toga što je sveštenik“ (tako navode), zatim su ubili i opljačkali slijepog i 80 godina starog Đura Gvozdenovića „jer je petokolonaš“. Crnogorski komunisti su još prije rata učeni da je partija vrhovna svetinja, iznad Boga i porodice . Takvim ispiranjem mozga , kod njih su razbijane sve moralne predrasude . . Treba biti iskren pa reći , da bjelaši još uvjek nijesu mogli da shvate da partizani čine što čine svojim komšijama, bratstvenicima a često i najbližim srodnicima i to ludilo nijesu mogli odmah da prihvate i reaguju na njega. Ali partizani već sredinom decembra imaju savjetovanje , kritikuju propuste i zaključuju da borba protiv pete kolone još nije dovoljno efikasna. Zanimljivo je da im je istog dana Đorđije Lašić ponudio saradnju, zajedničku borbu ali da prestanu ubijanja “petokolonaša“ i da narod nakon rata odluči o vlasti kakvu želi. Na pomenutom savjetovanju , Lašićev prijedlog je odbačen „jer samo partizanski pokret u Crnoj Gori se može boriti protiv neprijatelja“ , Lašića tu na sastanku osuđuju na smrt i naređuju komandi Ljevoriječke čete da ubije njega i njegove saradnike . Na savjetovanju jednoglasno donose odluku da se teror nad kolebljivcima pojača . Drug Blažo Jovanović sjutri dan javlja: „Izvještavamo vas da smo osudili na smrt i strijeljali Milku Vučinić iz Pipera , koja je prije živjela u Podgorici , a prije rata boravila u Italiji punih 13 godina „
  Zanimljiva je epizoda u vezi Blaža Jovanovića nakon ulaska partizana u Cetinje 1944. Kad su prije toga Njemci na Cetinju objesili narodnog heroja Gojka Krušku , baba od Predraga Drecuna kojeg svi znate, uhvatila ga je za noge i luljala dok je visio . Koliko sam čuo , rođeni brat joj je bio žrtva partizanskih likvidacija pa je valjda tako htjela sebi da da oduška . Kad su partizani ušli u Cetinje , odmah su je skembali i pitanje se vodilo samo oko toga da li da je objese ili da je strijeljaju . Blažo Jovanović je presudio , rekavši : „Nijesmo cio rat nijednu ženu ubili pa nećemo ni tu govnulju, nego ošišajte kurvetinu do glave pa je izbačite na ulicu da je narod izudara i ispljuje“ . I tako je bilo . Ali , drug Blažo laže da nijesu ubijali žene cio rat , jer ih je on lično osuđivao na smrt , što potvrđuje citirana arhiva . Kako je to Slavko odlično podvukao , Blažo se najviše protivio Krstovome dolasku u partizane . Razlog je bio taj , što je Tito planirao da komandu nad svim odredima u Crnoj Gori u toj varijanti povjeri Krstu , što je mome stricu sredinom 80-tih ispričao Krstov sin Nikola . Ambiciozni Blažo se sa time nije mogao pomiriti , pa je Krsta optuživao da je zločinac. A taj Blažo Jovanović , koji je dakle za Krsta Popovića tvrdio da je zločinac , bio je u stvari osvjedočeni ratni zločinac koji nije štedio ni đecu . Sačuvana je do danas Blažova depeša likvidatorskoj grupi iz decembra 1941 : „Prema pouzdanom izvještaju , sada ide u Podgoricu kod Steva Markovića jedna mala , plava , debela đevojčica od 14 – 15 godina u plavom kaputu i sa plavom kapuljačom . Nju treba uhvatiti i saslušati , pa ako je za likvidaciju – likvidirati „ .”

 52. Zivjela Jadranka Stojakovic i sarajevska raja!!!!

 53. Callao, moja porodica je sa oceve strane cetnicka.
  A sa majcine komunisticka.

  A sto se tice “slobodne ljubavi” madju partizanima, pa to nije nikakva tajna druze moj.
  Svaki stab je imao svoj kontigent drugarica za podizanje morala i za prcanje.

  • Moj djed po ocu je bio malo u četnike, malo u partizane, kao i 90 odsto vojno angažovanih građana CG u Drugom svjetskom ratu. Kad je bio u četnike, upoznao se s Vesom Đuranovićem. To ga je koštalo posleratne karijere iako je imao vrhunske reference :)

 54. “Odoše ljudi, ostade pijesak. I to je to, ‘nako, bez drame. Vrijeme je isteklo, pješčanik se prosuo :)”
  Callao, hvala sto me vidis!
  (kao barmen Vili svoje seljane)

 55. Darko Bulatovic says:

  A vi volite ovo, uzivate u prepirkama uvredama. Valjda da se ispraznite…

 56. Vukmane, jesi li budan?

 57. Vukman Cejovic says:

  Do maloprije, sad sam citao jednu novoizdanu knjigu od mog prijatelja iz Beograda u kojoj opisuje srbijansku okupaciju Crne Gore 1918 godine.
  Auu brate, jezivo je to sto se tada desavalo a o cemu vrlo malo znamo.

  Izgleda da je korijen citavog zla koji smo dozivjeli i koji dozivljavamo poceo bas te 1918 godine i okupaciom Crne Gore. To je bila podloga za kasniji komunizam i ustastvo u Hrvatskoj i za danasnje dukljansko crnogorstvo.

  Bice vise nego neophodno pomiriti ovaj nas jadni narod i sve te nepravde, prvo od Srbijanaca, pa kasnije od komunista i sada od ovih novo Crnogoraca dovesti u red.
  Samo nam jos fali uvezena antihriscanska marksisticka ideologija, da nam ona bude putokaz u resavanju nasih problema.

 58. Vukman Cejovic says:

  U Crnoj Gori treba uspostaviti monarhiju i postaviti unuka od kralja Nikola za kralja.
  Da li se neko slaze sa mnom???

 59. Vukman Cejovic says:

  Sta mislis za Bora Miranovica, da li bi on bio pogodan za kralja?

 60. Rudolf Rocker: Ideologija anarhizma !

 61. Rudolf Rocker
  “Umesto sadašnjih nacionalnih država i njihove beživotne mašinerije političkih i birokratskih institucija, anarhisti žele federaciju slobodnih zajednica koje bi jedna s drugom bile vezane svojim ekonomskim i socijalnim interesima i koje bi svoje odnose uredile na osnovu uzajamnog dogovora i slobodnog ugovora.”

  A sta je sa duhovnom komponentom?
  Na kojim duhovnim principima ce da zajednica biti zasnovana, jer ne zivi covjek samo od hleba, nego i od vjere u Boga.
  I ko ce tu federaciju slobodnih zajednica da vodi?
  Voditi se sama od sebe ne moze.
  A sta ako tu zajednicu budu volili nemoralni ljudi.
  I ako zemljom mogu svi da raspolazu, ko ce odrediti ko ce kojim komadom zemlje raspolagati.
  Marko hoce da ima svoj plac dolje u dolini a i Janko isto tako, jer ne voli svaki dan da se penje uz brdo.
  Ako pogledate “djela apostolska” tamo ima opisana zajednica gdje svi hriscani zajednicki zive, sve zajedno dijele i oni imaju medju sobom djakone i prezvitere koji se brinu o njima.
  I kako ce te male interesne zajednice da se brane od neprijatelja, kako ce da resavaju one probleme gdje je potrebna veca i jaca zajednica, odnosno drzava, ili cak i skup drzava.
  Ako se te neophodne jace interesne zajednice (drzave) moraju rusiti, onda kome je to u interesu?
  I kako u praksi izgledaju anarhisti???
  Koliko sam ja mogao da vidim a te anarhiste vidimo na mnogim skupovima sirom Evrope, njihova glavna karakteristika je borba protiv Hrista i stvaranje haosa, paljenje, rusenje, jednostavno haos u ime neke iks filozofije, bolje reci fantazije.

  • Pošto mi se tekst čini dobar i ideja anarhizma ovako interpretiranu osjećam bliskom, pokušaću da objasnim.
   Molim vas da se držimo teksta i da ne idemo sa strane u linkove i ostale teme.
   Primjer karate kluba:
   Karate klub danas se obično formira sa ciljem privlačenja djece i uzimanja novca. U postojećem sistemu bilo bi nezamisivo da se on formira sa drugom namjerom. Čak i kada osnivači nijesu vođeni željom za profitom već nekim altruističkim ili duhovnim motivom sistem bi ih uslovio plaćanjem sale, dažbinama, članstvom u savezu.. Oni van sistema skoro pa ne bi mogli da postoje. Roditelji i drugi klubovi bi širili priču da su ti ljudi van saveza, da su čudaci i ostalo. Država-grad-opština takođe finansiraju samo najbolje tj one koji im donose medalje, pa eto opet lošeg momenta za raditi nešto iz ljubavi (Trenutno stanje stvari)
   Sami znate da je karate duboko duhovna stvar, i da trenirajući karate na pravi način doživljavate duhovni mir. (vjera u svog Boga)
   Kada bi ipak tri čovjeka sličnih motiva formirala taj klub, trenirajući karate kao vještinu u koju doboko vjeruju, privukli bi ljude slične njima.
   Sami znate da trening vodi najviše zvanje u klubu. Majstor. Do tog zvanja majstorskog dolazi se jedino napornim radom tj treningom i vjerom u ono šta jeste. Autoritet u tom klubu stiče se prirodnom selekcijom. Ne samo ko tuče najbolje već ko ima najbolje kvalitete u svakom ljudskom smislu. Znate sami da kada bi se pojavio i loš čovjek među tim majstorima, većina bi ga prirodno potisnula i on ne bi opstao. Smjena se takođe dešava prirodno, kada neko postane veće zvanje. (Vlada autoritet koji dolazi prirodnom selekcijom, kako Darko reče tj Sokrat – Filozof kralj, a ne pukim demokratskim izborima)
   Takav klub bi mogao sebe da održava bez problema. Samo ako bi ljudi imali vjeru u to.
   Trener bi mogao i da bude plaćen jer bi to bio njegov stalni rad. Učenici bi plaćali članarinu njegovih realnih potreba, a ne za njegove bahanalije.
   Članarinu bi plaćali od svog rada, a sami ste pomenuli negdje poljoprivredu i selo…
   Mislim da se ni Bog na ovo sve ljutiti neće.

   Mnoge takve dileme i nesuglasice tipa ko će gdje zauzeti neku livadu baš su produkt ovakvog sistema. Sigurno bi bilo nesuglasica ali drugačijeg tipa nego sada.
   Isto, za razliku od sadašnjeg sistema koji korupcijom banalizuje sudstvo i gdje vi možete uhvatiti krivinu plaćajući nekog činovnika, u drugačijem uređenju vi ste upućeni direktno na čovjeka pa tako sigurno da bi i reakcije bile odmjerenije i sa više osjećanja.

   Sad teško je ovo zamisliti u ovom stanju svijesti. Mislim da je to i uzrok zašto ti mladi ljudi izgledaju tako frustrirano. Oni nijesu frustrirani jer su anarhisti, već zato što su u beznađu. Pokušavajući da osvoje neku svoju slobodu oni posežu za nasiljem. Zar i demokratija nije osvajana nasilnim putem. Zar i Hrišćanstvo sebi nije tako krčilo put.

   Možemo makar da maštamo, ali nije to sve baš ni tolika mašta. Darko je pomnuo primjer Detroita, ljudi se odlučuju za povratak na selo, prostori neki napušteni se ustupaju grupama, bez nadoknade… ima tu nečega.

   Na kraju anarhija kao što piše u tekstu nije spasonosna formula ili ideologija, anarhija samo ne prihvata da se određena ideologija ili autoritet ili intelektualna svijest nameće kao moranje, kao što je sada slučaj, time sputavajući progres.

   Nemojte misliti da vas provociram, ali meni vi djelujete kao anarhista sa ovim stavovima iznešenim na portaju javniservis. Anarhista sa vjerom u Boga, što da ne.

   Svako dobro.

 62. Anarhizam = HAOS zamskiran dobrim zeljama.

  Anarhizam = RUSENJE SVEGA POSTOJECEG, da bi na mjesto nastalog vakuma mogle da dodju razne organizovane snage.

  Anarhizam = DEMOKRATIJA U HAOSU, jer ima sto hiljada anarhistickih pravaca, za svakoga po nesto, samo je glavno napraviti haos i rusiti sve postojece institucije i moralne osnove drustva. Kada posao bude odradjen, organozovane snage koje ce popuniti vakum, ce tom haosu dati odredjeni red i poredak.

  Anarhizam = “IZ HAOSA RED”, poznata mantra masona

  Anarhizam = ANTIHRISCANSTVO, to je esencija ovog pokreta.
  http://sh.wikipedia.org/wiki/Anarhizam

 63. Anarhista, Ema Goldman, pogodite kojoj nacionalnosti pripada ova zena, napisala je svoj cuveni pamflet protiv Hrista i Svetog Pisma a ne protiv Talmuda, vjerske knjige svog naroda.

  I evo tog pamfleta, skrojenog specijalno za goje.

  http://eagainst.com/articles/emma-goldman-neuspeh-hriscanstva/

 64. Oni koji su razapeli Hrista vladaju svetom i pokusavaju Hrista ponovo da razapnu.

  http://www.vestinet.rs/pogledi/oni-koji-su-razapeli-hrista-vladaju-svetom

  Apropo anarhizma. Pravoslavni hriscani treba SVIM antihriscanskim pokretima da se supostave i to SVIM SREDSTVIMA, bez obzira bio to marksizamm anarhizam, novi svetski poredak ili…
  Sta mislite zasto anarhizam i marksizam ne uspjevaju medju muslimanima?
  Zato sto muslimani drze do svoje vjere vise nego mi do svoje.

  A to ne smije da bude tako, jer i mi pravoslavci treba da drzimo do svoje vjere, jer je to nas temelj.

  A ovi talmudisticki antihriscanski eksperti, neka svoj narod usrecuju sa duhovnim splacinama koje su nama namijenili.

 65. Gospodjice Anja karateom se aktivno bavim os 1976 godine, dakle od moje sesnaeste godine, sto je 36 godina. Nosilac sam crnog pojasa cetvrti dan u tradicionalnom karateu i jos uvijek sam u veoma dobroj formi. Nekada sam osvajao neke medalje sa prvenstva Crne Gore, ali sam odlaskom u Englesku i Njemacku imao vise sportskih rezultata. U Britaniji sam bio ekipni prvak Britanije, sa klubom od pokojnog Kenosuke Enoede a u Njemackoj sam bio dva puta vice prvak Bavarske. Zadnju medalju sam osvojio prije 12 godina na internacionalnom prvenstvu Bavarske, to je bilo nesto kao malo evropsko prvenstvo. Sada sam vjerovatno u boljoj formi nego prije 12 godina.
  Dugo sam bio i karate trener, imao sam u Engleskoj i Njemackoj svoje klubove i juniori mog kluba iz Njemacke su bili prvaci te drzave. Trenutno vise ne vodim treninge, jer nemam vremena.

  Posto predpostavljam da s ei Vi bavite karateom, htio sam da Vam skrenem paznju da je duhovna komponenta karatea BUDIZAM smrt za dusu.
  Budizam je religija smrti a meditacija jedna od najbrzih metoda za unistavanje duse.
  Ja sam citav zivot meditirao sve dok nisam postao pravoslavan (Vi bi rekli pravoslavan anarhista- Boze mi pomozi) i onda sam shvatio da se meditacijom dolazi u kontakt sa demonima, ili u boljem slucaju covjek duhovno otupljuje i bukvalno postaje umrtvljeni zombi.

  Zato sam vec ima petnaest godina potpuno prestao sa tom opasnom tehnikom i mojim ucenicima sam zabranio da to rade.
  Sto se tice karatea, ja treniram tradicionalni soto kan karate a uz to radim i puni kontakt, ali sa tradicionalnim karateom a ovaj danasnji moderni karate, to je najobicnije sakatanje i nogatanje, jedna smijesna vjestina, koju je najbolje ne trenirati uopste.

  Nekada je prvenstvo Crne Gore bilo kvalitetnije nego danas prvenstvo svijeta. Ovo danasnji moderni huci-hajci karatisti, koji se samo frljace sa nogama i rukama a uz to igraju crnogorski “ojha” pojma nemaju o karateu.

  • To vam pričam. Moderni karate je postao šaketanje i nogetanje zbog ukupnog sistema u kome je samo bitno baciti protivnika radi više para i slave, da bi Mško Vuković mogao da se kesla pred novinarima i Tičić poslao pare na blokirani račun.
   Tradiocionalni karate je kao povratak istinskim korjenima.
   Ponovo anrhistički vaš stav – karate bez budističke meditacije uz molitvu Bogu predpostavljam, jer karate bez duhovne komponente ponovo svodi se na šaketanje i nogetanje. Sviđa mi se. Na istom smo putu.

  • A ima li kakav pravoslavni karate pa da te izaberemo za Vječnog šampiona ?
   Ajde jadan više, daviš iponom kad pišeš.

 66. Čejoviću,
  od kada si se pojavio na portal skoro svaki drugi komentar je tvoj, zatrpavaš site desetinama komentara skoro na svaku temu, tako da, vjerovatno nesvjesno: em postaješ dosadan, em rušiš imidž site-a i na taj način ćeraš ostale komentare i posjetioce. Ovo nije ništa lično, vjeruj mi.
  Takođe, i Darko Bulatović daje previše komentara. Pokušajte naći mjeru: i zbog vas, i nas – ostalih. Nije to samo moje mišljenje nego i mišljenje par prijatelja koji često posjećuju portal.

 67. Cudi me da urednistvo ne preduzme nesto na ovo “cudo” sto nas snadje.

  • Momci, namam ja mnogo vremena za vas.
   Udostojio sam vas svoga prisustva i nadam se da ste ponesto naucili od mene.
   Ako niste, onda procitajte ponovo moje genijalne tekstove pa cete drugi put nesto ukapirati.
   Imam mnogo posla i moracu malo da vas zapostavim ubuduce.
   Ovo nije nista protiv vas, jer vas sve mnogo volim, najvise onoga kozaka koji me najvise provocira. On mi dodje kao neko dijete.
   Nadam se da mi necete zamjeriti sto cu ubuduce pisati jednom ili dva puta nedeljno, rijetko vise od toga.

   Ljubim vas mojim usnama precistim u vasa cela dobronamjerna.

   Vas Vule legenda.

 68. Darko Bulatovic says:

  A sto je ovo od ovoga Naroda? Nesmije covjek pisat od njih?

  A nije problem Vukman no sto ovaj sajt ima samo jedan pokazatelj novih komentara gore u cosku.

  ja vas ne cuh da se pobuniste nikad sto se odje psuju, vrijedjaju i omalovazavaju ljudi!

  A vi nista ne pishete ili pishete bezveze ili pljujete Mila ili pljujete DPS i to je sva vasha mudrost!

  A sakrivanje iza nickova pojedinaca navela su i onoga Vojina da me napadne odje na pravdi Boga.

  A jednu temu neumjete razvit niusto bez u pljuvaonicu! Lijecenje vashih frustracija sa MILOM! A necete da vidite da vash pristup nikakvog efekta nema vec upravo suprotno.

  Casti izuzecima, koji su vrlo kulturni i koji su diskutovali na temu i bili spremni da ispitaju i svoje i tudje stavove.

  • “A vi nista ne pishete ili pishete bezveze ili pljujete Mila ili pljujete DPS i to je sva vasha mudrost!”

   da li ti je palo na pamet da ima neke male mudrosti u gajenju papirnog cvijeća, a ovdje dolazimo da bi pljuvali jer papir brzo upija? Vaša prosvetiteljska misija na ovom portalu je jednako suptilna kao američko instaliranje demokratije u Iraku. I pri tome jednako uspješna.

   • Darko Bulatovic says:

    Pa ako vi vidite da vash komentar ima ikakvog smisla, to je u redu.
    Pishite ih a ja ako ih ne nadjem inspirativnim ja cu ih preskociti. Neko drugi vjerovatno nece i tu ce se vasha diskusija nastaviti na nivou na kojem vi zelite.

    To je normalni tok ljudske komunikacije gdje je vishe ljudi.

    Ja vas ne razumijem sto vi hocete?

   • Evo, konačno smo se našli – ako te ne inspiriše, preskočićeš komentar. Isto važi i za tvoje i Vukmanove komentare, koji poslednjih dana preovlađuju na portalu.

    Da probamo – jedan, dva, hop! Preskok i diskusija se nastavlja na nivou na kojem ljudi žele da diskutuju.

    p.s.
    Šta ja hoću? Hoću vremeplov, kristalno jaje i palačinke.

   • Darko Bulatovic says:

    Moji u Vukmanovi komentari, a kao sto vidim i Vukmanovi i anjini komentari su vezani za temu i.

    U njima nema psovki, nema neljudskih provokacija koje su dominantne nekima odje u recniku.

    Ja izbjegavam da koristim takav recnik, iako sam odrastao na ulicu i u glavu mi se stalno roji jer mi je usadjen. Ali necu da ga koristim jer takav recnik em ima samo loshe efekte em urushava diskusiju.

    Moje namjere na ovom portalu su ciste i zelim da ukazem da moze se i drugacije da umjesto kukanja moze se nesto uraditi, da umjesto psovki i odgovaranja na uvrede uvredama mogu se preskociti i bandazirati kulturnim odgovorima.

    U nashoj jucerasnjoj diskusiji mi smo pokrenuli nekoliko VEOMA bitnih tema (po meni naravno po vama ocigledno nisu) a koje se odnose da NE BITI GLADAN tako sto ce se neko edukovati da moze se baviti kucnom poljoprivredom, necim korisnim i zdravim.

    Diskusiji se ukljucila, i inspirisala, uvazena Ceca sa ljudskom diskusijom i zajednickim zakljuckom da je to nesto sto treba probati i na tome poraditi.

    Kasnije smo ja i Vukman nastavili diskusiju (meni veoma inspirativnu jer moje interesovanje je u tom smjeru) povodom Alternativnih Izvora Energije koja je takodje jedna od glavnih tema u svijetu danas i itekako (bi trebala biti) interesantna za Crnu Goru u kojoj Energija kosta ko ZLATO.

    Ali vi to ne nalazite inspirativnim i bitnim. I to je u redu, ali ja se uopste ne slazem sa vama. cak necu ni da se pitam kako je to uopste moguce!

    I nevezano direktno za vas, davno sam zakljucio da je kod Boga i njegovog stvorenja Covjeka sve moguce, i ja nemam vishe tu sto da pridikujem onima koji nece da uvide svoje greske i nezele da nauce.

   • pročitao sam ja vaše postove i o kućnoj poljoprivredi i o alternativnim energetskim izvorima, ali nisam komentarisao jer nisam našao ništa novo. Samo što dobro znaš da ne govorim o tome, govorim o tvom i Vukmanovom pretvaranju portala vaš u intimni chat-room. Imate mejl, dopisujte se. Nema potrebe da parkirate džipove na javnom travnjaku gdje se igraju đeca.

   • Darko Bulatovic says:

    To je vashe misljenje. Iznijeli ste ga bezbroj puta u bezbroj formi.

    Zasto ga uporno ponavljate a svojim NOVIM informacijama i doprinosom ne popravljate ovaj portal je nesto sto bi ste trebali objasniti prije nego li ista drugo.

   • ne vidim ni da ste ga vi popravili podržavajući Vukmana u njegovom jurišu na razum.

   • Darko Bulatovic says:

    Ja ga nisam podrzavao u njegovom jurishu, vec ili sam preskakao njegove komentare ili sam argumentom pokushao da skrenem paznju na nesto sto mi je u tom momentu cinjelo se vrijednim.

    takodje sam uvidio da je on pod konstantnim provokacijama i uvredama i da je to primarni razlog zasto on ponavlja neke stvari.

    takodje uvidjam da je covjek bio zrtva komunistickog establishmenta bash ko sto uvidjam da ste vi takodje ovoga novog.

    I jedni i drugi stijenju kad im se rana ocepi. Ali ko sto vidite nisam uspio da zaustavim ni jedne ni druge.

 69. Не занима ме ова расправа али пружам подршку Дарку и Вукману. Иако њихове коментаре често и заобиђем, јер су углавном дуги и мени неинспиративни.

  Сумњам у теорију да је Димитрије Љотић сишао са планине Синај да шири Божије заповјести у логору Бањица. Сумњам, али се не залажем за цензуру онога који не сумња.

 70. Darko Bulatovic says:

  Ali vi ne preskacete komentare, vec uporno prigovarate i neki vrijedjaju i vucu temu na puke uvrede i prepirke i besmislene opaske.

  • To je jedina odbrana od situacije u kojoj ti osoba koja iznošenje sopstvenog (i ni za koga drugog ne obavezujućeg) mišljenja smatra za prosvetiteljsku misiju. Malo je kasno za krstaške pohode, mada nekima nikada nije kasno.

   • Darko Bulatovic says:

    Ja ne vidim da ta vasha odbrana daje zeljene vec naprotiv.

    jeste li iskreni vi gospodine?

    Ili niste ili ne uvidjate posledice vashih postupaka.

 71. Vukman Cejovic says:

  Callao kaze
  “ne vidim ni da ste ga vi popravili podržavajući Vukmana u njegovom jurišu na razum.”

  Ovaj Callao me probudi ovim njegovim komentarima, pa prije nego opet legnem u krevet i utonem u duboki san da mu kazem da on ima unirformisano misljenje.
  Mislis brate uniformisano, tvoje misljenje su skrojila sredstva javnog informisanja koja kontrolisu antihriscanske snage i sluge pakla.
  Te sluge pakla su postavile granice i norme, oni odredjuju sta je normalno a sta je nenormalno, oni pristalice njihovih nabuloza proglasavaju “intelektualcima” a njihove protivnike nazivaju “mracnjacima”.

  Te sluge pakla rade sa ideologijama, ideologije su njihovo glavno oruzje. Oni su tvorci marksizma, anarhizma, neo liberalizma, feminizma, gej pokreta, darvinizma, frojdizma i oni preko toga kontrolisu misljenje narodnih masa i razaraju nam temelj na kojemu je nasa hriscanska civilizacija sazdana. Nas temelj je Hristos a Hristos i njihova satanska ucenja ne idu zajedno.

  Ja o tome pisem, pokusam da ljudima objasnim o cemu se radi, ali to izaziva reakciju kod ljudi, jer ljudi su skroz zombirani, pa istina izaziva bol.

  Interesantno, ni jedan argument na moje pisanje nisam ovdje vidio, osim Vukman je protiv razuma. O kej, Vukman je protiv razuma!!!
  A zasto je Vukman protiv razuma o tome ni rijeci.
  Onaj komunista “dekaboy” on barem vjeruje u svoju glupost, ali pokusava da diskutuje, da ubjedjuje, on je iskren vjernik a vi, sta vi radite.
  Vi se samo bacate frazama, Vukman je protiv razuma.

  Toliko a sad idem da spavam. Laku noc zelim.

  Sad ce sigurno “kozak” da histerise, ali ja necu da se budim radi njega.
  “Kozak” nemoj da se preforsiras.

  • “Nas temelj je Hristos a Hristos i njihova satanska ucenja ne idu zajedno.”

   Evo, to je taj argument. Bravo Vukmane, opet bravo. Kad te bude zanimalo mišljenje antihrišćanskih snaga i sluga pakla, onda ćemo da razgovaramo. Ovako nemamo o čemu.

   • Vukman Cejovic says:

    Za nas hriscane Istina je Hristos i mi sa njom necemo da licitiramo. Hristos nije stvar za pregovore. Posto je Hristos ljubav i posto pise, “da nema drugoga imena pod nebom kojim se covjek moze spasti” mi iz ljubavi prema drugome, sirimo Jevandjelje, da bi se drugi spasli i imali udio u vjecnom zivotu.

    Hriscani su DUZNI da sve vole, nisu duzni da druge tolerisu, nego su duzni druge da vole. I sada da te pitam, postoji li ijedna druga religija koja NAREDJUJE da se neprijatelj voli i da se za njega moli. Postoji li ijedna druga religija u kojoj se sam Bog ovaplotio, postao covjek i zbog ljubavi prema nama stradao u najgorim mukama?

    Hristos je dao slobodu svakom covjeku, koju mi ni u kom slucaju ne smijemo da uzurpiramo.

    Dakle, mene misljenje onih koji su protiv Hrista ne zanima, ali me zanima njihovo spasenje. Takodje me zanima suzivot sa njima, njihovo dobro i sreca, ali pod uslovom da ne vojuju protiv Boga u koga vjerujem, niti da se ruse temelji hriscanskog pogleda na svijet, temelji morala, tradicionalnih vrednosti itd.

    Ljudima je slobodno i da u Boga ne vjeruju, slobodno im je da svoj zivot organizuju i bez morala, ako im se to svidja. Ali im nije slobodno da oni drugima tu svoju vjeru nasilno namecu, jer ni hriscani ne namecu nikome svoju vjeru nasilno, niti im je slobodno da ruse temelje na kojima nase drustvo pociva, pa nije im slobodno ni da ruse drzavu i njene institucije, koje sluze da bi drzava mogla da funcionise.

    A bas to nasilno rusenje hriscanstva, tradicionalnih vrednosti, morala, drzave i njenih institucija propagira marksizam, anarhizam, trockizam itd.
    Pogledaj na donjem snimku onaj film o 100 godina kampanje za homoseksualizam i videces tamo imane svih velikih anarhista u glavnoj ulozi toga djavolskog posla.

    Jedna je stvar postovati tebe kao licnost a druga je stvar postovati satansku ideologiju, koja je stvorena radi unistenja svega onoga sto je nama hriscanima sveto.

 72. Vukman Cejovic says:

  Kako se nametanjem satanskih ideologija unistavaju narodi:

  Fraknfurtska skola:

  Kako djeluje levicarski um:

  Izraelski predsjednik se hvali kako su kupili Menhetn, Rumuniju, Poljsku, Madjarsku.

  A pogledajte i ovo :

  Jevreji i homoseksualizam, kako Jevreji unistavaju temelje hriscanskih porodica:

  masonski vjerski rituali:

 73. Vukman Cejovic, Hitlerov portparol? Gdje ce vasa dusa, pita li se Vukman dok mu u misli nadire mrznja prema Zidovima? Stidite se, ma ko da ste “Vukmane Cejovicu”!

 74. Hitlerov potparol, ha, ha, ha.
  Dobro nisi rekao Napoleonov potparol.
  Hitler vec odavno nije ziv, gospodine.
  A ja ovdje iznijeh metode nasih neprijatelja, neprijatelja naseg roda i nase vjere.
  Ko ima pameti ovo izneseno ce mu biti dosta.
  Veliki dio svog slobodnog vremena sam ulozio da pokazem kakve metode koriste nasi neprijatelji, oni koji su zadnjih ratova nas narod proglasavali stokom, koji su se kroz kontrolisana sredstva informisanja izivljavali nad nama.

  Mi imamo pravo na samoodbranu, zar ne.

  Ovim obracanjem zavrsavam pisanje na javniservis.me, jer mi kapaciteti ne dozvoljavaju da dalje pisem.
  Imam ja i drugoga posla.

  Za budale koje nista ne kapiraju mogu samo da zalim.
  Oduvijek je bilo budala i to covjek mora da prihvati.
  Vi ste gospodin “liberal” vjerovatno jedna od njih.

 75. Darko Bulatovic says:

  Pisano je: Da ih bude ko pijesak morski, ostatak ce se spasiti. Pozdrav gospodine Vukmane!

 76. kad zagrebesh ispod povrshine svi Veliki vjernici su ustvari obicni mizantropi i idioti.

 77. Sveti Sava, školska slava
  RELIGIJE EVROPE
  Autor: Srđan Jovanović Maldoran
  Još jedna u nizu besmislica kojima se ova „država“ diči jeste i proslava (pa i samo postojanje) „školske“ slave u čast jednog klerika. Ime njegovo u stvari je Rastko Nemanjić; klerikalni pseudonim je uzeo tek po zamonašivanju (eufemizam za „traćenje života“). Međutim, iako se tvrdi da je „sveti“ Sava dobio i „školsku slavu“ zbog svog „rada“ u okviru obrazovanja, „slava“ je ostala „slava“ (religijska instanca), pod imenom „Sveti Sava“, a ne proslava „Rastko Nemanjić“. Toliko o razumu.
  U potpunosti suprotno Ustavu Republike Srbije, u kojem je propisano striktno razdvajanje klerikalnog od edukacionog, Nemanjić je dobio jednu „slavu“. Ovoj „slavi“ u školama prisustvuje i pravoslavni sveštenik, lomi se nekakva pogača u pokušajima hristijanizacije paganskih rituala; ukratko – sramoti se sam koncept obrazovanja. Slično sramotnom uvođenju verske indoktrinacije pod imenom „veronauka“, sve ovo nas samo još jednom podseća na ideje Čomskog i Bakunjina, da i zakon služi da onome na vlasti pomogne, jer i kad se krši, to problem nije, pogotovo ukoliko kršenje ustava i zakona dolazi sa najviših nivoa.
  Ljudska glupost je neprevaziđena. Dovoljno je da država sebe proglasi sekularnom demokratijom, pa da posle može da radi šta hoće. Pogledajmo Kim Džong Ila, koji tvrdi kako u Severnoj Koreji ljudi gladuju dok u južnoj ljudi umiru od gladi na ulicama. I ti isti mu veruju – bilo je dovoljno da propiše da je u Severnoj Koreji bolje. Setimo se i Jugoslovenske „levice“ Mire Marković, koja je bila na najdesnijoj strani političkog centra, a ljudi su verovali da je „levica“, jerbo je tako pisalo u imenu stranke. Isto tako valjda treba da smatramo DSS „demokratskom“ strankom. A Srbiju – sekularnom demokratijom, u kojoj je jedna hegemonistička crkva uplela svoje klerikalne prste i u sam sistem obrazovanja.
  Besmislicama, pak, nema kraja. Dok se u četvrtak slavila klerikalna slava, u petak je bio zakazan početak štrajka. Dakle, prosvetari jedan dan „slave“, a onda štrajkuju. Gde to ima? Ni u South Parku se ovo ne bi pojavilo! Sa najviših nivoa stiže informacija kako prosvetarima plate neće biti povećane, uz standardni izgovor „ako njima damo povišice, svi će ih tražiti“. Prosveta, obrazovanje, edukacija, učenje – ovo su najvažnije instance normalnog funkcionisanja jednog društva. U zemlji u kojoj se broj funkcionalno nepismenih kreće od jednog do dva miliona, u zemlji u kojoj se i ne zna šta se dešava iza granica iste, nekakav svetac se slavi, a prosvetni jadnici (htedoh da kažem radnici) bivaju u potpunosti zapostavljeni. S druge strane, doduše, imajući u vidu nesposobnost i kukavičluk istih (nikada se nisu izborili za bolji socijalno-ekonomski status), treba se setiti i izreke: „Ovce su za šišanje“. No, nema ovde nikakvog čuda. Kad bi u prosveti postojale šanse za karijeru, kad bi se najbolji akademci njome bavili, klerikalni uticaj bi vrlo brzo bio samleven i uništen, jer je religija, na jednom najnižem, osnovnom epistemološkom nivou (kako je o tome pričao Onfre), u potpunosti suprotna znanju i razumu. Što je crkva jača, obrazovanje je slabije. Prosta jednačina. Pogled na stanje stvari izvan granica „države“ (da, postoje i druge zemlje pored Srbije) potvrđuje: najbolji sistemi obrazovanja su u Skandinaviji, tačnije, u Finskoj, gde religioznih skoro i da nema, a lokalne crkvice nemaju nikakav uticaj na prosvetni sistem. Srbija uspešno zaobilazi moderne pozitivne svetske tokove, pa još to i – slavi! Kako to svojevremeno reče Volter, jedini način da se shvati ono što matematičari nazivaju beskonačnošću jeste da se sagleda ljudska glupost.
  Ah da, i Volterove knjige crkva je spaljivala.
  Ko bi rekao.
  Autor je istraživač na Univerzitetu u Bolonji, bavi se centralnoistočnom Evropom i Balkanom

  • Autor ovog teksta je najverovatnije masoncina, i to mason “Grand Orienta” ateisticke francuske masonske loze, ateista, vjernik majmunske darvinove teorije, zagovornik sirenja homoseksualizma i pobornik frojdovih antihriscanskih pedofilskih teorija.

   Ne iskljucujem ni mogucnost da je ovaj “Srbin” takodje clan jevrejske masonske loze “Bena Berita”, jer lajanje protiv Svetog Save i nije neki srpski specijalitet, niti ovako mladi Srbi, cak i ako su specijalisti za lajanje protiv pravoslavlja, ne dobijaju lako ovako jaka radna mjesta po inostranstvu. Stoga predpostavljam da gospodin ima dobar “pedigre”..

   Ovome idiotu, nije smetalo idolopoklonicko nosenje Titove stafete “mladosti” ali mu smeta jedan Svetitelj, kojega slavi citavo pravoslavlje.

   To sto u ovom palom svijetu ovakve asocijalne spodobe poput ovog “profesora”, koji je naravno “intelektualac”, jer po mjerilima masonske i kabalisticke Evrope, ulaznica za klub “intelektualaca” je da budete ludi i da ne vjerujete u Boga, imaju prodju, to je samo pokazatelj da su neprijatelji hriscanstva u njoj zauzeli vrlo jake pozicije.

   Ovaj trubadur je clan i simpatizer ostalih asocijalnih grupa, poput:helsinskog komiteta, gej alijanse, rospija u crnom itd

   A evo ovoga vrsnog intelektualca, u ulozi zagovornika ATEIZMA.
   Gdje cete bolje reference za ulazak u klub “intelektualaca” od ateizma pogotovo onog borbenog ateizma. Sa takvom referencom su vam sva vrata evropskih “intelektualnih” institucija koje kontrolisu kabalisti otvorena
   Pogledajte mu malo i facu i zakljucitete da on vjerovatno nije ni Srbin.

   A evo i ovog majmuna pod rednim brojem 60 na listi “ateista Srbije”.
   http://ateisti.com/administracija/punopravni-clanovi/

   • “Pogledajte mu malo i facu i zakljucitete da on vjerovatno nije ni Srbin.”

    tebi ne moram ni facu da vidim da zaključim da si patentirana budala, ona sa uskličnikom. I zar nisi rekao da imaš nekog pametnijeg posla zbog kojeg već tri puta napuštaš forum? Idi više, posao ne valja da čeka a ovo počinje da biva jezivo.

 78. Budizam vas rekoste otupljuje.
  Pravoslavlje vas izgleda oštri.

 79. Jedna budala = moderni “intelektualac”
  Mnogo velikih budala = veci skup modernih “intelektualaca”

  Ovdje imate jedan list za moderne “intelektualce”, odnosno za veci skup modernih “intelektualaca”.
  Taj list uredjuje Srdjan Jovanovic maldoran, moderni “intelektualac”.
  http://www.humanicus.org/en-us/impressum.html

  Ako neko od vas zeli da postane “moderni intelektualac”, onda vi morate da uradite sledece stvari:

  – da postanete ateista, po mogucnosti borbeni
  – da podrzavate homoseksualce i svaku perverznost, ako to radite javno, jos bolje
  – da vjerujete da ste potomak majmuna
  – da vjerujete u pedofilsku frojdovu teoriju
  – da pljujete mnogo Srbe i Ruse, pravoslavlje i Hrista
  – da se borite protiv antisemitizma, fasizma, nacionalizma, klerikalizma, homofobije itd
  – da udjete u masoneriju
  – da podrzavate marksizam, trockizam, anarhizam
  – da niste mnogo intiligentni
  – da ste veoma poslusni
  – da nemate bas premnogo morala

  Sa svim ovim imate izvanredne sanse da napredujete u karijeri i da postanete, da postenete “INTELEKTUALAC”.

  Ako vam mama ili tata kojim slucajem svetkuju subotu, e onda imate velike sanse da uz ono gore postanete jos i jedan od najvecih “intelektualaca” danasnjice, da dobijete mjesto profesora, da budete direktor raznih fondacija itd.

 80. O ateizmu

 81. ateizam je jedan vid vjerovanja. ateisti vjeruju da Boga nema, a vjernici vjeruju da Boga ima. nemaju dokaza ni jedni ni drugi. isti q u drugom pakovanju.

 82. Cegoviu, kako to da nijesi cuo za Taoizam i Shinto?

 83. Ma jebo te Taoizm i Shinto, procitaj Sveto Jevandjelje, barem jednom, naprimjer Jevandjelje po Jovanu.

  A ovo je prica o Entoni Flu, najvecem ateisti svijeta, koji je povjerovao u Boga.

 84. Vukman Cejovic says:

  Piantao kaze
  “tebi ne moram ni facu da vidim da zaključim da si patentirana budala, ona sa uskličnikom. I zar nisi rekao da imaš nekog pametnijeg posla zbog kojeg već tri puta napuštaš forum? Idi više, posao ne valja da čeka a ovo počinje da biva jezivo.”

  Ha, ha, ha, kako ovi ateisticki, antihriscanski i antisrpski DAVZENJACI iz koze iskacu.

  Uzmi jadan, citaj ovo sto pisem, ali pazljivo, obrazuj se, ne budi dovijeka duduk.

  A onaj ateisticki profesor mamlaz vrijedja Svetog Savu.
  On vrijedja Svetog Savu a ja pisem da on nije Srbin, sto mu se i po onoj faci vidi.
  Red je da ljudi znaju ko im vrijedja svetitelje.

  Znas prijatelju, kada bi ona avetinja lajala na Muhameda, muslimani bi ga brzo za glavu skratili.
  A vi ocekujete da mi pravoslavci pustamo svaku dzukelu da nam vrijedja svetitelje.

  • Tvoja odbrana svetitelja i pravoslavlja je najefikasniji napad na ono što umišljaš da braniš. Nemoj više, molim te! Ovakve tekstove ljudi postuju samo zato što već nedjeljama na ovom portalu provociraš neistomišljenike a to su, uglavnom, svi njegovi redovni posjetioci.
   I nemoj više da se izdaješ za pravoslavca kada si ti kao revnosni zilot, ipak, “pravoslavniji” od pravoslavlja, dakle: über-ortodoxe, nenadjebivi online egzorcista, Veliki Inkvizitor i mali führer-Ljotić.

 85. Vukman Cejovic says:

  Ja branim ono sto branim onako kako ja mislim da treba da ga branim.
  Tebi ako se ne svidja bas me briga.
  Sto se tice provokacija, provociram one koji mene provociraju.
  Nikoga ja nisam poceo prvi da provociram.
  I sta je toliko lose u provokacijama. To da ljudi provociraju je znak da nisu ravnodusni,
  znaci to je dobar znak.
  Covjek moze provocirati bez zle namjere.
  Da su ravnodusni ne bi se uzbudjivali i ne bi provocirali.
  Ovako provociraju, jer nisu ravnodusni i jer razmisljaju o svemu..
  Moje pisanje ima obrazovno vaspitni karatker.
  Oni barem po malo uce, ali ti izgleda neces nista da ucis, nego samo pametujes.

  Sto se tice mog izdavanja za pravoslavca o tome neces ni ti niti ober jeretik i izdajnik pravoslavlja Amfilohije Radovic odlucivati.
  Da je Radovic pravoslavan ne bi ovoliko izgubljenog naroda po Crnoj Gori bilo.
  Ja nisam nikakav über-ortodoxe ,nego sasvim normalan pravoslavac, zilot i pripadnik istinske pravoslavne Crkve a ne lazne ekumenisticke i unijatske crkve kojoj je u Crnoj Gori poglavica jeretik Radovic.

  Ako Bog da da se od tog jeretika odvoji kakav svestenik ili vladika i da pridju istinskoj pravoslavnoj Crkvi, pa da i u Crnoj Gori covjek moze da podje na liturgiju i primi Svete Tajne od istinskih svestenika a ne zajednicara u ekumenizmu i onih koji na liturgijama pominju nepravoslavne jeretike.

  Taj tvoj Radovic je zatrovao srpsku crkvu sa jeresu, on je bio jedan od onih koji je doveo jeretika Zizjulasa u Srbiju i njegovom jeretickom teologijom u kojoj se uci da je dusa smrtna, zatrovao mlade generacije teologa.
  On je jedan od glavnih zagovornika mijenjanja liturgije, da bi bila sto slicnija papo katolickoj, on je glavni zagovornik sramnog ucesca nase Crkve u satanskom “svetskom savezu crkava”,
  Glavni ekumenista, glavni papoljubac, glavni egzekutor vladike Artemija i glavni organizator protjerivanja monaha iz eparhije rasko prizrenske.

  On je za mene jeretik, kao i crkva gdje je patrijah covjek koji ide u judejski hram i ucestvuje u judejskom vjerskom ritualu. Crkva koja je organski clan svjetskog saveza crkava skoro 50 godina je jereticka, sto znaci da nije Crkva.

  Sto opet znaci da nije blagodatna, pa to znaci da joj nijedna Sveta Tajna nije validna i da se zbog takve izdaje pravoslavlja spustio gnjev Boziji na narod u Crnoj Gori.

  Pa se onda nije cuditi sto ovoliko ima ljudi zanesenih sa marksizmom i anarhizmom.
  Sto je radio Amfilohije i njegovi svestenici svih ovoh 24 godine, gdje je bila ideoloska kampanja protiv komunizma, masonerije, kabale???

  Vidis kako neprijatelji ne spavaju nego bljuju svoj duhovni otrov a Radovic guslarski i neiskreno “srbuje”.

  Toliko i vise tvoje licimerno preseravanje necu komentarisati.
  Svako dobro.

 86. Vukman Cejovic says:

  Pogledajte kako ova dzukela pali svijecu u sinagogi

  A evo i oca Gavrilovica, koji svjedoci istinu.

  Ova stoka sa filma, to su najveci neprijatelji srpskog naroda

 87. Vukman Cejovic says:

  Risto Radovic vodja “srpske” opozicije u Crnoj Gori.
  Zato je “srpska” opozicija takva kakve jeste.
  Evo jednog interesantnog svedocenja o toj jeretickoj i lukavoj zmiji.
  http://www.eparhija-prizren.org/saopstenja/2012/854-starac-pajsije-taj-je-veoma-lukava-zmija.html

 88. Kao prvo, Čejović Vukmane, o tuđem licemjerju ne možeš da pričaš, sve dok prvo ne izvadiš te balvane iz svojih očiju. Izvjesno je da, u tvom slučaju, balvani sežu do malog mozga. O proseravanjima, kako kažeš, još manje. Tvoja retorička i mentalna dijareja izaziva smrad od kojeg se ne može disati. Ukoliko jednog dana odlučiš da popraviš štetu koju si ovdje napravio, zasigurno ćeš morati da se pozabaviš koprofagijom!

  Ni najmanje mi nije stalo da polemišem sa tobom povodom nebuloza kojima zatrpavaš ovaj portal a koje, u svojoj nadmenosti, nazivaš “pravoslavljem”, niti bih se na njih osvrtao. Jer to je samo tvoja, zilotsko-ljotićevska, totalitarna interpretacija nekih pseudo-pravoslavnih vrijednosti u najvulgarnijoj formi i u toj mjeri banalna, da ne zavređuje ni najneznatniju pažnju. Takođe, diskusija sa tobom je, uvjerio sam se već na početku tvog “rada” ovdje, poput udaranja glavom u zid, ižvrljan najbesmislenijim parolama i morbidnim krilaticama, koji je pri tom još i opoganjen. Ali ono što ne mogu da ti dopuštim, i preko čega ne smijem da pređem, jeste to da svoj totalitarno-ideološki ekshibicionizam i psihotičnu logoreju predstavljaš kao pravoslavlje, i tako ocrniš sve one koji pravoslavlje doživljavaju i praktikuju na način kako dolikuje. Jedini plural koji ti stvarno ovdje reprezentuješ jeste posledica shizoidnog cijepanja ličnosti. Jednom ti je neko na jednom forumu – gdje si zavrijedio epitet “mnogobanovani” – lijepo napisao: “Tim gore, ako je Frojd budala – u tvom slučaju potpuno je pogodio.”

  Drugo, ja nijesam “amfilohijevac”, niti takvo nešto u pravoslavlju postoji, zato prestani da mi prebacuješ “Radovića”. Njegovi postupci, bili dobri ili loši, njegovi su a ne moji! Ta vrsta pripadnosti je vaš manir, vas bezumnih “vukova u jagnjećoj koži”, raznih “artemijevaca”, “akakijevaca”, i inih mentalno suženih besprizornika koji se izdaju za ekskluzivne tumače pravoslavlja, a zapravo su robovi malih teokratskih dikatura. A vidim, “doveo” si ovu budalu, šarlatana i udbaša, Gavrilovića da ti posvjedoči! Nema šta, svjedok je na očekivanom nivou! Još kada upotrijebiš izraz “validna sveta tajna”, jasno je da si sebe proglasio Sudijom u ovom Procesu koji si pokrenuo protiv svega što je u skladu sa istinom i zdravim razumom. Zato, Vukmane, Veliki Inkvizitoru , smiluj se na zabludjele duše sa javnogservisa.me!

  Provokacija kao “vukmanovska” majeutika – i Sokrat bi ti na tome pozavidio, zaista! Međutim, plod tvojih didaktičko-misionarskih napora je evidentan: ljudima se već i kosa na glavi diže od “hrišćanskih” poslanica brata Vukmana. Uspjelo ti je da tvoju imaginarnu pastvu spaseš od ravnodušnosti, bravo!

  Ja sam odavno prestao da komentarišem sve one blasfemije i nacional-šovinističke pamflete kojima zatrpavaš ovaj portal. No, večeras me je izdalo (s)trpljenje, tako da sam morao intervenisati. Nepotrebno, priznajem, jer je o tebi i tvojoj “misiji” svima već sve jasno!
  I još nešto: prije bih sa normalnim ljudima dijelio sve ono što je tebi, u tvom ideološkom jednoumlju, mrsko i jeretičko, nego što bih pristao na “pravoslavlje” koje ti ispovijedaš, “brate” Vukmane!
  Na tvom dugom, i očigledno nedovršenom, putu od “druga Vukmana” do “brata-zilota Vukmana”, izgleda da je “čovjek Vukman” nekud iščezao! U par komentara postovanih ovdje, skoro da se mogao prepoznati. Na kratko, avaj! Šteta, kažem, jer od njega bi se možda još ponešto i moglo korisnog i zanimljivog čuti. Ako se ipak pojavi, zdrav i čitav, neka se javi, biće mi drago da se upoznamo!
  Do tada, neću reći do viđenja, nego samo Gruss

 89. Vukman Cejovic says:

  Gospodine Dojcilo, vi samo bulaznite i bulaznite, ali nista konkretno ne pisete.
  Konkretno bi bilo kada bi rekli, “Vukmane to i to nije istina i sa tim i tim se ne slazem”, nego vi samo kritikujete i vrijedjate, jer zaboga ne mozete moju dijareju da trpite.

  Ja zagadih ovaj prostor, izblamirah pravoslavlje, ja sam po vama lud i vi sigurno pretendujete da mi budete dadilja.

  Draga “mama”, nemoj molim te da se brines o mojem ponasanju. Vule je 52 godine star, skolovan, prosao je i vidio ponesto, pa nemoj, draga “mama” da se mnogo brines o meni.

  Ja uopste ne znam sta ti “mama” hoces od mene. Kazes da neces da diskutujes sa mnom, ali ne mozes da podneses kako ja prezentujem moje ideje i moja uvjerenja.

  A ko tebe “mamice” pita da li ti to mozes da podneses ili ne mozes. Mene za to znas uopste briga nije.Ja pisem a ti ako oces podnosi a ako neces pukni od muke, ja cu pisati i dalje, sve onako kako ja mislim da treba. Sto se tice dijareje, stavi gas masku.

 90. Vukman Cejovic says:

  Cujes ti ono:
  “Ali ono što ne mogu da ti dopuštim, i preko čega ne smijem da pređem, jeste to da svoj totalitarno-ideološki ekshibicionizam i psihotičnu logoreju predstavljaš kao pravoslavlje, i tako ocrniš sve one koji pravoslavlje doživljavaju i praktikuju na način kako dolikuje. Jedini plural koji ti stvarno ovdje reprezentuješ jeste posledica shizoidnog cijepanja ličnosti. Jednom ti je neko na jednom forumu – gdje si zavrijedio epitet “mnogobanovani” – lijepo napisao: “Tim gore, ako je Frojd budala – u tvom slučaju potpuno je pogodio.”

  Ahhhhh: totalitarno-ideoloski ekshibicionizam, psihoticna logoreja, plural, shizoidni.

  Ja vjerujem da vi gospodine Dojcilo veoma uzivate u vasim slatkorecivim egzibicijama.
  Nazalost vi se i ne trudite da nesto naucite od mene.

 91. Ah, tebi se je jado moj, neki medjed dobro naj..bao majke, pa bi bilo najbolje da te ponovo stave u p.majcinu i da te neki Cuca posteno prej..be, jer drugacije ne mozes postati covjek, nego ces vjecito ostati to sto jesi: stidna us u majcinim gacama.Pozdrav od Vasa Marica

  • Tako je Vaso, momcino, ti se jos ni umio nisi a vec navalio po internetu.
   Samo ja ne znam sto vi uopste na toga Cejovica obracate paznju.
   On je jedna najobicnija iskompleksirana budala, koji je kada je bio mali nezgodno pao sa bicikla i od tada ima problem sa ravnotezom.
   Zasto vi koristite vase vanredne intelektualne kapacitete, koji se veoma prepoznaju u poslednjem vasem obracanju, za komunikaciju sa Cejovicem.
   Trebalo biste da osnujete neki institut u kojem bi mogli malo sami sebe da prejebavate.
   Ako ima neko ko umije normalno da komunicira, neka izvoli, a sa nedoraslim zestokim momcima vise do da komuniciram nemam vremena.

   • Nijesi ti pao sa bicikla kad si bio mali, no ti ga je neki partizan babu sprca, zato te treba prej.bati neki Cuca, rekoh li ti, pa da napokon postanes coek. Ovako si samo stidna vas u maminim gacama, rekoh ti. Pozdrav od Vasa Marica zestokog momka koji ti moze pomoci u rjesavanju
    prej.ebavanja. Zovi ,samo zovi, oj Vukmane crni Vukmane…

 92. Vucmane, koji si ti degenerik! ja te lijepo pita…jebo te Jovan, ne citam ja bukvare.

 93. PWS, cuo sam za taoizam i chinto, ali ne bih to umio tacno definisati.
  I kad ces vec jednom naucit da komuniciras bez psovki. Ponasas se kao kocijas.

  A ovaj psihopata u ulozi zestokog momka, sto se predstavlja kao Vaso Maric, ja ne znam zasto uzimaju sve imena nekih prijatelja od Slavka Perovica.
  Prvo se javila lazna Daliborka Cejovic a sada se javlja lazni Vaso Maric.
  Izlgeda da im se od sviju koji slobodno pisu pricinjava Slavko Perovic.

  Ubuduce psihopate necu uopste komentarisati, jer ako necega u Crnoj Gori ne hvali, ne hvali psihopata.

  • мајстор рајо says:

   У Црној Гори не Фали психопата. И наравно ти психопати се Хвале како су патриоте и мудри људи. У сваком случају у МНЕ им ништа не Фали.

 94. ANARHIZAM = HAOS I BEZAKONJE.

  Cuo sam da crnogorski anarhisti planiraju da kopaju jedan tunel kroz Goricu.

  Zna li neko nesto o tome?

 95. Lazni Vaso Maric
  “no ti ga je neki partizan babu sprca,”
  ” zato te treprej.bati neki Cuca,”
  ” rekoh li ti,”

  “Ovako si samo stidna vas u maminim gacama,”
  ” rekoh ti.”
  “Zovi ,samo zovi, oj”

  Da li si ikada mjerio koliki ti je stepen intiligencije, budalo.

 96. Opasnost: zestoki momak ujeda.

 97. Kada crnogorski anarhisti pocinju sa kopanjem tunela kroz Goricu?

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.