Kada je na njegovom čelu bila Dragica Sekulić Dragica Sekulić | Izvor: RTCG

DRI dala negativno mišljenje na poslovanje Ministarstva ekonomije u 2020. godini

Crna Gora

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Ministarstva ekonomije u 2020. godini jer je utvrđeno da je ovaj resor poslovao suprotno brojnim zakonima, uredbama i pravilnicima.

Riječ je o periodu kada je ovim resorm rukovodila ministarka Dragica Sekulić koja je sada poslanica DPS-a.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da ovaj Vladin resor nije poslovao u skladu sa zakonima o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, budžetom i fiskalnoj odgovornosti, državnoj imovini, porezu na dohodak fizičkih lica, državnim službenicima i namještenicima, koncesijama, državnoj revizorskoj instituciji, javnim nabavkama… Poslovanje nije bilo usklađeno ni sa nizom pravilnika i uredbi, kao i programom rada Vlade.

Na finansijsko poslovanje je dato uslovno mišljenje.

Kolegijumom za ovu reviziju je rukovodio član Senata Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

Revizijom je utvrđeno da ovaj resor do momenta vršenja revizije nije popisao imovinu i obaveze za 2020. godinu čime je postupilo suprotno važećoj regulativi, da IOPPD obrasce Poreskoj upravi nije predavalo u zakonskim rokovima, dok je uvidom u personalne dosijee zaposlenih utvrđeno da su zapošljavane osobe koje ne ispunjavaju sve uslove predviđene opisom poslova radnog mjesta posebno po pitanju stepena školske spreme, oblasti obrazovanja i radnog iskustva.

Utvrđeno je da su obrazovane brojne komisije čiji su članovi dobijali od 200 do 4.287,50 eura na nivou godine u neto iznosu, odnosno ukupno 71.095,24 eura zbog čega je DRI preporučio da se saglasno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave utvrdi da li se radi o poslovima koji su iz nadležnosti (redovnih poslova) samog ministarstva. To u cilju racionalnosti upotrebe javnog novca, prenose Vijesti

„Utvrđeno je da je Ministarstvo na ugovorene neto naknade u iznosu od 130.914,24 eura obračunavalo i plaćalo samo porez i prirez. Uz to, u dokumentaciji u koju su revizori imali uvid, ove osobe nijesu dostavljala dokaze o svom radno-pravnom statusu, s obzirom na to da se porez i prirez po navedenim ugovorima obračunavaju i plaćaju samo u situaciji u kojoj su angažovane osobe zaposlene kod drugog poslodavca. Na osnovu obračuna poreza i doprinosa za nezaposlene osobe i one koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje po osnovu zaključenih ugovora o djelu, zaključuje se da su po ovom osnovu manje obračunati porezi i doprinosi i do 46.705,01 eura”, kostatuje DRI.

Vrhovna revizija je ukazala da zaključivanje ugovora o djelu za vršenje poslova iz opisa sistematizovanih radnih mjesta nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, te da je resor kojim je rukovodila Sekulićeva angažovao veći broj izvršilaca po ugovorima o djelu puno radno vrijeme i duži vremenski period.

„Može se zaključiti da subjekt revizije ne pravi razliku između zapošljavanja i angažovanja osoba po ugovoru o djelu. Na osnovu naprijed navedenog se konstatuje da ovakav način angažovanja dovodi do negativnih posljedica koje se ogledaju u pravnoj i socijalnoj nesigurnosti, što u konačnom može da dovede do sudskog epiloga. Revizijom je utvrđeno da je Ministarstvo ekonomije u 2020. godini na poziciji izdataka ugovora o djelu iskazalo 229.943,46 eura”, navodi se u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da javni oglas za subvencije za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede koji je bio raspisan u 2019. godini, u osnovnom tekstu ne sadrži bitne uslove koje treba da ispunjavaju kandidati da bi mogli da učestvuju u nadmetanju za novac.

Te uslove su zainteresovani mogli da vide u posebnom prilogu na portalu Ministarstva čime nije, smatra DRI, obezbijeđena potrebna transparentnost postupka.

Državni revizori se nijesu mogli izjasniti o tačnosti podataka o primicima iz kredita i donacija koji su prikazani u Izvještaju o novčanim tokovima jer nijesu dobili na uvid traženu dokumentaciju.

Preporuke koje je DRI dao da se ispune treba da sprovedu ministarstva ekonomskog razvoja i kapitalnih investicija koja su preuzela poslove nekadašnjeg Ministarstva ekonomije.

DRI je utvrdio da je privatnoj zdravstvenoj ustanovi “Nikčević” dodijeljena subvencija od 68.000 eura po rješenju Ministarstva ekonomije, a u okviru programske linije za podsticaj direktnih investicija.

DRI je objasnio da ovaj resor nije u javnom oglasu naglasio da se programska linija za podsticaj direktnih investicija odnosi na kompanije iz oblasti industrije.

„PZU ‘Nikčević’ nije privredno društvo iz oblasti industrije, već zdravstvena ustanova koja nije imala pravo da učestvuje na oglasu za ovu programsku liniju i dobije subvenciju koja je namijenjena privrednim društvima i preduzetnicima iz oblasti industrije”, navodi DRI.

Utvrđeno je da Ministarstvo ekonomije u 2020. godini nije kontrolisalo namjensko korišćenja subvencija za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede niti je o tome podnijelo izvještaj Vladi.

Ministarstvo ekonomije je utvrdilo potrebu za pružanjem pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva opštinama Rožaje i Gusinje iako to, ističe DRI, nije u njegovoj nadležnosti.

DRI je utvrdio da se dvoje zaposlenih stučno usavršavalo o trošku poreskih obveznika na barskom Fakultetu za poslovni menadžment što je koštalo oko 8.000 eura, a da pitanje stručnog usavršavanja nije pravno uređeno.

„Preporučuje se subjektu revizije da pravno uredi pitanje stručnog usavršavanja zaposlenih i donese interni pravilnik kojim bi se utvrdio način i uslovi za isplatu troškova školarine za zaposlene”, preporuka je DRI.

Tagged

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *